Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Ladomirová" v hodnote 15.600,0 0EUR. Žiadosť schválená.

Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny -  projekt "Spracovanie odpadu na ďalšie využitie". Schválená dotácia vo výške 5 826,73 €. Dátum ukončenia realizácie projektu do 30.04.2023.

Prešovský samosprávny kraj. Projekt "Vybavenie kuchynského zariadenia", schválená výška dotácie: 800,00 €. Žiadosť schválená. Termín realizácie projektu: 15.2.2023-15.11.2023. Miesto realizácie projektu: Obecný úrad Ladomirová. Výzva: Výzva poslancov PSK.

 19.10.2021

Výzva Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Výstavba cykloprístreškov pri ZŠ Ladomirová. Požadovaná dotácia vo výške 14 334,38,- EUR. ZAMIETNUTÁ, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkovA.

Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2021. Projekt „Vyasfaltovanie 70 % miestnych komunikácií. Žiadosť podaná 20.10.2021. - SCHVÁLENÉ - poskytnutá dotácia 178 786,20,- EUR.

Výzva Environmentálneho fondu. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 - projekt "Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ladomirová 2022". Výška požiadanej dotácie 72 456,85,- EUR. - V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

Výzva ÚPSVaR. Žiadosť o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 1 UoZ – SCHVÁLENÉ 24.09.2021.

Výzva ÚPSVaR. Žiadosť o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 1 UoZ – SCHVÁLENÉ 27.06.2021.

Výzva ÚPSVaR. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnania pre UoZ v rámci Národného projektu „Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č. 2, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. 1 UoZ – SCHVÁLENÉ – 24.06.2021.

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie školskej jedálne. Projekt na zakúpenie zariadení do školskej jedálne. SCHVÁLENÉ 5 000,- EUR - 05/2021.

Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných školách. Žiadosť podaná 20.05.2021. ZAMIETNUTÁ.

Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Žiadosť o podporu kultúry národnostných menšín – Názov projektu „Predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru“. Žiadosť zo dňa 30.03.2021. SCHVÁLENÉ – 1 000,- EUR – 15.09.2021.

Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Žiadosť o podporu kultúry národnostných menšín – Názov projektu „Deti a tradičná kultúra“. Zakúpenie topánok k krojom - Základná škola Ladomirová. Žiadosť zo dňa 30.03.2021.  SCHVÁLENÉ – 3 000,- EUR – 08/2021.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 na projekt „Podpora cyklodopravy a cykloturizmu“ – príprava projektovej dokumentácie na prípravu cyklotrasy „Alpinka-Hunkovce“. Žiadosť podaná 03.03.2021. ZAMIETNUTÁ.

Výzva Environmentálneho fondu. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021. Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ (zateplenie Základná škola Ladomirová). Žiadosť podaná 26.02.2021. ZAMIETNUTÁ.

Výzva Environmentálneho fondu. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021. Projekt „Triedený zber komunálneho odpadu“ (obstaranie veľkokapacitných kontajnerov na triedený komunálny odpad a obstaranie traktora s príslušenstvom). Žiadosť podaná 16.02.2021. ŽIADOSŤ ODLOŽENÁ PRE NEDOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV.


Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu