Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kultúra

Kultúrne dedičstvo , poďakovanie

November 2019 /

Každý rok Slovenský Červený kríž, oceňuje bezpríspevkových darcov krvi. V roku 2019 SČK eviduje 1427 bezpríspevkových darcov krvi. Medzi ne patria aj občania obce Ladomirová, ktorí pravidelným darovaním krvi, zachraňujú životy iným. Týmto by sme chceli poďakovať p. Valérovi FEDÁKOVI, ktorý získal ZLATÚ PLAKETU prof. MUDr. Jana Janského a p. Janke ZAJACOVEJ, ktorá získala STRIEBORNÚ PLAKETU prof. MUDr. Jana Janského. Chceme im popriať veľa zdravia, lásky, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Týmto chceme vyzvať aj ostatných občanov obce, aby sa zapojili do BDK, čím by aj oni prispeli k záchrane ľudských životov.
ĎAKUJEME …

September 2019 /

V nedeľu 01.09.2019 sa konal Dukelský beh mieru. Týmto sa chceme poďakovať poslancom OZ p. Vaňkovej Márii, Anne Šmajdovej za pomoc pri rozdávaní nápojov pre športovcov prechádzajúcich cez obec. Ďalej sa chceme poďakovať p. Jurajovi Teľatníkovi, p. Eve Oleárovej, Jitke Ščerbovej, Janke Kupčihovej, Jankovi Sivákovi s deťmi a ostatným občanom povzbudzujúcich športovcov, že taktiež pomohli pri zabezpečení občerstvenia, čím im pomohli podať ich najlepší výkon.

August 2019 /

28.8.2019 sa konal na ihrisku pri Základnej škole športový deň pre všetky deti obce. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom Komunitného centra v Ladomirovej, zamestnancom Obecného úradu, rodičom detí, ale aj Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Ladomirová, že pomohli pri jej organizovaní.
Týmto sa chceme poďakovať (Obec Ladomirová a TJ Družstevník Ladomirová) p. Vaňkovi Michalovi, že realizoval opravu vodovodných rozvodov na sprchách umiestnených v bývalej požiarnej zbrojnici. Ďalej sa chceme poďakovať Martinovi Cinovi, Romanovi Džurbanovi, Milanovi Cinovi, ktorí v rámci aktivačnej činnosti obložili sprchy novými dlaždicami a tak rekonštruovali sprchy pre futbalistov, či už domácich, resp. hostí.
V auguste sa konala Vatra priateľov obce Ladomirová. Týmto sa chceme poďakovať p. Ladomerskému, za zabezpečenie drevnej hmoty, ale aj občanom, ktorí vatru postavili, a tak zabezpečili príjemné chvíli pre občanov obce pri opekačke (Martin Cina, Marián Sivák, Ján Sivák, Pavol Jesenský, Vlado Cuper).

Apríl 2019 /

V mesiaci apríl 2019 bola dokončená rekonštrukcia obecnej sály. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na uvedenej rekonštrukcii  podieľali, a to hlavne Zdenkovi Karalovi, Marekovi Džurbanovi, Michalovi Cinovi, Jurajovi Teľatníkovi, Martinovi Cinovi a ostatným.
Ďakujeme!
Rok 2018

November 2018 /

POĎAKOVANIE
V mene obce Ladomirová, obecného úradu a vo svojom mene, sa chcem všetkým občanom veľmi pekne poďakovať, že sa zúčastnili komunálnych volieb, a tým vyjadrili svoj názor na veci verejné. Chcem sa poďakovať aj svojim voličom, ktorí ma už druhý krát poverili zastupovať ich občianske a obecné záujmy. Účasť 68 % oprávnených voličov svedčí o tom, že väčšine občanov na obci záleží a že chcú obec posunúť opäť o krok dopredu  v prospech ľudí a verím, že opäť spoločnými silami dokážeme naplniť ciele a predsavzatia, ktoré každý z nás má.
Mojim záujmom pred voľbami bolo, aby voľby prebiehali korektne, bez neadekvátnych incidentov a aby každý kandidát, či už na starostu obce, alebo na poslanca do obecného zastupiteľstva mal rovnaké miesto na svoju propagáciu. Po dlhých rokoch obecný úrad dal priestor na verejnom zhromaždení všetkým kandidátom predstaviť svoje volebné programy. Niektorí kandidáti na poslancov, ale aj starostu obce to využili, ale väčšina nemala záujem predstaviť svoje myšlienky, ako si predstavujú svoju pomoc pri rozvíjaní obce.  
Do obecného zastupiteľstva ste si vybrali skoro všetkých nových poslancov, okrem Mgr. Pavla Jesenského, ktorému ste podobne ako mne, dali opätovne dôveru v riadení obce. Týmto sa chcem poďakovať aj kandidátom, ktorí vo voľbách uspeli. Chcem im srdečne zablahoželať a zaželať veľa pracovných úspechov v prospech našej obce a zároveň ich chcem vyzvať k zodpovednej spolupráci, bez konfliktov, aby dokázali vytvárať kompromisy, ktoré obci skutočne pomôžu.
V neposlednom rade, sa chcem z celého srdca poďakovať svojej rodine,  hlavne mojej úžasnej manželke Katke, ktorá mi bola za posledných dva a pol roka obrovskou oporou. Taktiež ako moji voliči mi verila, že všetko, čo robím, robím pre obec a blaho všetkých ľudí, ktorí v nej žijú.
Dva a pol roka tvrdej práce priniesli pre obec pozitívne výsledky. Zbavili sme sa všetkých exekúcií, vyplatili sme prostredníctvom pôžičky všetky dlhy od roku 2006 a dlh obce sme znížili z 900 tis. EUR na 700 tis. EUR. Mesačné splátky dlhov vo výške 9 tis. EUR, sú veľkou záťažou pre obecný rozpočet. To málo, čo nám zostane v obecnej kase sa snažíme investovať do obce a zveľaďovať ju. Čakajú nás ďalšie 4 roky tvrdej práce, pričom verím, že v spolupráci s novým obecným zastupiteľstvom, sa nám podarí obec lepšie rozvíjať, ľahšie riešiť problémy, ktoré vznikli a hlavne, že spoločnými silami a odhodlaním budeme prospechom pre Vás všetkých, ktorí ste nám dali dôveru.
            Ďakujem!
PhDr. Vladislav Cuper, Váš starosta obce

September 2018 /

Týmto sa chcem poďakovať sponzorom p. JUDr. Magdaléna Kucianová, poslankyňa NR SR za SNS a jej manželovi, neznámemu podnikateľovi a Vladimírovi Krempaskému za sponzorské vo výške 600,- EUR, za ktoré sa kúpilo do sály kultúrneho domu 30 ks nových stoličiek. ĎAKUJEME IM, ŽE NÁM PRISPELI KU SKRÁŠLENIU NAŠEJ OBECNEJ SÁLY. Konečne  pri sedení bude ľuďom teplejšie!

Jún 2018 /

23.06.2018 sa konal ďalší ročník pálenia Jánskej vatry 2018. Hlavnými organizátormi tohto podujatia boli Peter Gomboš, Vlado Krempaský, Michal Vaňko st., Vlado Cuper. Sponzormi podujatia boli Braňo Duleba (sud piva), Peter Gomboš (pipa na čapovanie piva + fyzická práca), Vlado Cuper (balíčky pre deti a dospelých, ktorí sa zúčastnili na pálení vatry + fyzická sila). Týmto by som sa chcel poďakovať nielen sponzorom podujatia, ale aj všetkým, ktorí sa na výstavbe vatry podieľali, a to aj deťom Čipčovský, Havrila a ostatní, ktorí pomáhali pri jej výstavbe aj keď bolo veľmi nepriaznivé počasie.
Chcem poďakovať poslancovi PSK p. Jánovi Hirčkovi, že dodržal svoje slovo a altánok pri obecnom úrade je už skoro na 100 % hotový. Dal urobiť lavičky so stolom, pričom sa ešte altánok z jednej strany ohradí veľkou fotkou nášho kostolíka. Altánok ma slúžiť na oddych nielen pre turistov, ale aj našich občanov pri návšteve obecného úradu. Ďakujeme!
Týmto sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí pristúpili k ochrane životného prostredia skutočne zodpovedne. Už sa nevytvárajú nelegálne skládky hore smerom na Popovec, ani pri p. Zápotockej, ani pri moste smerom na Vagrinec. Aj keď niektorí občania nepochopili, že tam kde bola vytvorená skládka bioodpadu nepatria plasty, papier, sklá a iný komunálny odpad. Je smutné, že sa stále nájdu občania, ktorým nezáleží na životnom prostredí a nerešpektujú zákazy a príkazy. ĎAKUJEME!

Január 2018 /

V mene Poľovníckeho združenia SERNINEC, ktorý organizoval “Rusínsku zabíjačku” sa chceme poďakovať hlavnému sponzorovi akcie p. Jozef Ilečko st., ktorý poskytol finančné prostriedky nielen na ošípanú, ale aj na občerstvenie. Ďalej sa chceme poďakovať poľovníkom, ktorí sa pustili do ošípanej a pripravili ju na výrobu výrobkov, na ktorých si ľudia mohli pochutiť (p. V. Čipák, p. S. Šmajda, p. Maľák, p. V. Cuper so synom).  Veľké poďakovanie patrí aj ostatným sponzorom akcie, a to p. Ján Hirčko – poslanec VÚC za Prešovský kraj, Martin Ždiňak – súkromný podnikateľ a poslanec OZ Svidník, pani Ľubica Oleárová – súkromná podnikateľka, Erik Homza – SPP a.s. Svidník, Ivan Čvaň – drogéria Svidník, Ľuboš Kost – firma HKKmont s.r.o. Ale najväčšie poďakovanie patrí vrchnému  kuchárovi akcie, tak ako minulý rok p. Peter Gomboš a jeho pomocníkom pani Jitka Džupinová, Vlado Krempaský, Vlado Cuper. Na ich  výrobkoch si ľudia  mohli pochutnať . 
Rok 2017

Júl 2017 /

V obci Ladomirová sa dňa 16.07.2017 konal HUDOBNO-FOLKLÓRNY FESTIVAL. V príjemnej atmosfére si občania mohli vychutnať skoro 5 hodinový kultúrny zážitok. Tento by sme nemali, bez organizátora a sponzora podujatia p. Jána VOOKA, poslanca mestského zastupiteľstva Svidník a VÚC. Týmto sa mu v mene všetkých občanov chceme poďakovať za krásny zážitok a veríme, že na budúci rok sa nám spolu s p. Vookom festival podarí zopakovať a tým priniesť do obce ďalší krásny zážitok a náladu.

Jún 2017 /

Dňa 11.06.2017 ukončili futbalisti TJ Družstevník Ladomirová futbalovú sezónu. V sezóne 2017/2018 skončia najhoršie na druhom mieste, pretože ich najväčší súper družstvo z Havaja hrá posledný zápas o týždeň. Týmto by som chcel poďakovať všetkým futbalistom TJ Družstevník Ladomirová, ktorí pokračujú vo futbalovej tradícii, pričom sa snažia zapájať do športových aktivít aj deti. Ďalej by som chcel poďakovať sponzorovi TJ Družstevník Ladomirová p. Jánovi Hirčkovi, ktorý čiastočne sponzoroval náš futbalový tím a na záver sezóny prispel k pohosteniu futbalistov, pričom sľúbil, že sa bude snažiť sponzorovať futbalový klub aj v novej sezóne.

Apríl 2017 /

Týmto sa chcem poďakovať p. Peťovi Skirkovi, že bezplatne zabezpečil odvoz zrezaných stromov zo Základnej školy na pílu do Svidníka. Porezané drevo bude slúžiť na výstavbu altánku na detskom ihrisku pri Základnej škole v mierke 5×10 m. Z jeho výstavbou sa plánuje v mesiaci jún, a to hlavne z dôvodu zabezpečenia projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na danú stavbu.

Február 2017 /

Na ihrisku pri Základnej škole sa z bezpečnostných dôvodov vyrúbali 2 smreky, pri ktorých hrozilo, že pri silnej búrke sa zlomia a môžu urobiť škodu na majetku nielen obce, ale aj majetku občanov. Výrub zabezpečoval opätovne bezplatne p. Ján Teľatník so synom. Týmto im chcem poďakovať, že si našli čas a pomohli obci pri riešení ďalších problémov.
Kto bol navštíviť obecný úrad v najbližších dňoch, všimol si, že došlo k vynoveniu kancelárie p. Mikitkovej, čím sa jej kancelária stala nielen krajšou, ale aj bezpečnejšou. Týmto by som sa chcel poďakovať JUDr. Milošovi Hnatovi, nútenému správcovi, že poskytol finančné prostriedky na kúpu nového stola, prepožičal obci pre p. Mikitkovú počítač, pretože starý počítač sa pokazil a že aj napriek veľmi ťažkej finančnej  situácii obce Ladomirová sa snaží o to, aby obec zvyšovala úroveň poskytovania svojich služieb pre nás všetkých. ĎAKUJEM!
Január 2017 /
Dňa 31.01.2017 došlo k vytopeniu obecnej sály aj z kuchyňou. Týmto sa chcem poďakovať chlapom z rómskej osady (Cinovi, Haluškovi, Džurbanovi a ostatným), že aj keď v rámci menších obecných služieb sa nepracovalo, prišli odčerpať vodu a vyčistiť obecnú sálu od vody. Ďakujem!
Dňa 14.01.2017 sa konala na obecnom úrade “Novoročná Rusínska zabíjačka”. Hlavným sponzorom bol p. JÁN HIRČKO (súkromný podnikateľ  a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku), ktorý nám sponzorsky poskytol “prasa a občerstvenie” na vykonanie zabíjačky, pričom bol na zabíjačku aj pozvaný. Preto sa mu touto cestou chcem poďakovať, že prostredníctvom neho sa mohli občania opätovne stretnúť, zabaviť sa a osláviť Rusínsky Nový rok. Na oslavu bola taktiež pozvaná poslankyňa Národnej rady SR p. Magdaléna KUCIANOVÁ (SNS) aj s manželom. Verím, že všetci zúčastnení sa na oslave cítili príjemne, zabavili sa, a tak oslávili Rusínsky Nový rok. Ďalej chcem poďakovať všetkým, čo ráno prišli, aby pripravili dobroty, ktoré mohli všetci návštevníci od 16.00 hod. ochutnať. Hlavné poďakovanie patrí kuchárovi PETROVI GOMBOŠOVI, rodine Jesenskej, Omaskovej, Fedákovej, p. Vaníkovi, p. Agáte Sirýovej a pod. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli na pohostenie a zotrvali dokonca. Dúfam, že sa cítili príjemne a zabavili sa. ĎAKUJEM!
Cez zimné prázdniny sme vykonali zrezanie všetkých stromov, ktoré boli nebezpečné pri základnej škole. Podarilo sa nám zrezať 5 smrekov a 2 brezy. Chcem sa poďakovať p. JÁNOVI TEĽATNÍKOVI, ktorý ich zrezal bezplatne na vlastné náklady a hlavne bezpečne, bez zničenia majetku, či už plota, resp. budovy a pod. Vidieť, že v svojej práci je profesionál :-). Ďalej sa chcem poďakovať p. JAROSLAVOVI JACKOVI, ktorý zabezpečoval čiastočný odvoz konárov a postupné vypratanie areálu školy od drevín.
Rok 2016

December 2016 /

Dňa 31.12.2016 sme na obci robili Silvestrovský guľáš. Týmto sa chcem poďakovať hlavnému kuchárovi, PEŤOVI GOMBOŠOVI (priateľovi p. Moniky Čajkovej), ktorý nielenže bezplatne uvaril výborný guláš, na ktorom sme si všetci pochutnali, ale aj sponzorsky poskytol ingrediencie na jeho varenie. Ďalej sa chem poďakovať MVDr. VLADIMÍROVI ČIPÁKOVI, ktorý poskytol mäso na guláš.
V mesiaci august 2016 nás navštívil poslanec Národnej rady SR p. Mgr. ONDREJ DOSTÁL (SaS) a riaditeľ Združenia občanov miest a obcí Slovenska p. Vladimír Špánik. Po obhliadke základnej a materskej školy nám p. Dostál sľúbil, že poskytne sponzorský dar, a to kúpu 15 ks detských matracov do materskej škôlky v hodnote cca. 236,-EUR. To aj dodržal a deti dostali pod Vianočný stromček nové matrace, ktoré nahradili 2 cm molitan, na ktorom deti spali. Preto sa touto cestom chcem poďakovať p. DOSTÁLOVI za uvedený dar.

September 2016 /

Listom zo dňa 19.08.2016 sme požiadali Úrad vlády SR o “návratnú, ale aj nenávratnú finančnú výpomoc obci Ladomirová, a to na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce”, a to vo výške 900 000,- EUR, čiže výšky celkového zadĺženia obce. Ide o úver, ktorým by sa uhradili všetky záväzky obce. Uvedený úver nám pomáha vybaviť poslankyňa Národnej rady SR p. MAGDALÉNA KUCIANOVÁ (SNS). Preto sa jej chcem poďakovať, že aj keď pochádza z Piešťan, chce pomôcť našej obci, aby sme sa dostali z veľmi nepríjemnej situácie, ktorú nám zanechal bývalý starosta. Je smutné, že ochotu pomôcť pri riešení problémov obce sme nenašli u našich predstaviteľov, ktorí zastupujú náš kraj nielen v Národnej rade SR, ale aj na ministerstvách a pod.

August 2016 /

Týmto by som chcel poďakovať p. JÁNOVI HIRČKOVI (súkromný podnikateľ a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku), za sponzorský dar, a to kúpu plávajúcej podlahy v sume cca. 200,- EUR, ktorá nahradila v materskej škôlke staré špinavé koberce. Materská škôlka sa následne rekonštruovala a v septembri deti nastúpili do vynovených priestorov.

Júl 2016 /

Ako ste si všimli, pri obecnom úrade je nová brána a bránka, ktorá oddeľuje obecný pozemok, od pozemku p. Konfederákovej. Uvedenú bránu aj bránku sponzorsky vyrobili zástupca starostu obce a poslanec obecného zastupiteľstva p. Mgr. Pavol Jesenský s otcom. Týmto bol vyriešený problém nelegálneho vstupu cudzích osôb na pozemok p. Konfederákovej. Týmto sa chcem poďakovať Mgr. PAVLOVI JESENSKÉMU A JEHO OTCOVI, že sponzorsky prispeli k vyriešeniu uvedeného problému výrobou brány a bránky.
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu