Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce 2019

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Ladomirová" v hodnote 15.600,0 0EUR. Žiadosť schválená.

Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny -  projekt "Spracovanie odpadu na ďalšie využitie". Schválená dotácia vo výške 5 826,73 €. Dátum ukončenia realizácie projektu do 30.04.2023.

Prešovský samosprávny kraj. Projekt "Vybavenie kuchynského zariadenia", schválená výška dotácie: 800,00 €. Žiadosť schválená. Termín realizácie projektu: 15.2.2023-15.11.2023. Miesto realizácie projektu: Obecný úrad Ladomirová. Výzva: Výzva poslancov PSK.

 06.11.2020

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2019. Program „Kultúra“. Názov projektu „Skultúrnenie obecnej sály v Ladomirovej“. Účel projektu – nákup stolov a stoličiek. Žiadosť podaná 02/2019. : Žiadosť NESCHVÁLENÁ (03/2019).

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (03/2019). Realizovaná od 01.04.2019 do 30.09.2019.

Projekt „Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole Ladomirová“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Názov projektu „V základnej škole úspešnejší II“, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt podaný 03/2019. Projekt  SCHVÁLENÝ (08/2019).

Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Názov projektu „Oprava oplotenia cintorína“. Žiadosť podaná 03/2019. Žiadosť SCHVÁLENÁ (06/2019). Poskytnutých 9400,- EUR na oplotenie cintorína.

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 5 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (03/2019). Realizovaná od 01.04.2019 do 30.09.2019, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 1 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (04/2019). Realizovaná od 01.05.2019 do 31.10.2019, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov na „Prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu“. NÁZOV PROJEKTU. Prevencia kriminality prostredníctvom rozšírenia kamerového systému v obci Ladomirová. Projekt podaný 05/2019. Projekt  NESCHVÁLENÝ (07/2019).

PROJEKT. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného objektu pre účely komunitného centra. Projekt je zameraný na rekonštrukciu priestorov súčasného komunitného centra, ktoré sa nachádza v bývalých priestoroch krajčírskej dielne (stavebné úpravy, nový plynový kotol na vytápanie komunitného centra a priľahlých priestorov ObcÚ, nové rozvody kúrenia a topné telesá, nové stropy, podlahy, stierky a pod.). Projekt PODANÝ 06/2019 – v súčasnosti po doplnení v schvaľovacom procese.

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 4 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť NESCHVÁLENÁ (06/2019).

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 1 uchádzača o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (08/2019). Realizovaná od 01.09.2019 do 28.02.2020, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 2 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (09/2019). Realizovaná  od 01.10.2019 do 31.03.2020, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.


Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu