Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby 2018

V mene obce Ladomirová, obecného úradu a vo svojom mene, sa chcem všetkým občanom veľmi pekne poďakovať, že sa zúčastnili komunálnych volieb, a tým vyjadrili svoj názor na veci verejné. Chcem sa poďakovať aj svojim voličom, ktorí ma už druhý krát poverili zastupovať ich občianske a obecné záujmy. Účasť 68 % oprávnených voličov svedčí o tom, že väčšine občanov na obci záleží a že chcú obec posunúť opäť o krok dopredu  v prospech ľudí a verím, že opäť spoločnými silami dokážeme naplniť ciele a predsavzatia, ktoré každý z nás má.

Mojim záujmom pred voľbami bolo, aby voľby prebiehali korektne, bez neadekvátnych incidentov a aby každý kandidát, či už na starostu obce, alebo na poslanca do obecného zastupiteľstva mal rovnaké miesto na svoju propagáciu. Po dlhých rokoch obecný úrad dal priestor na verejnom zhromaždení všetkým kandidátom predstaviť svoje volebné programy. Niektorí kandidáti na poslancov, ale aj starostu obce to využili, ale väčšina nemala záujem predstaviť svoje myšlienky, ako si predstavujú svoju pomoc pri rozvíjaní obce.  

Do obecného zastupiteľstva ste si vybrali skoro všetkých nových poslancov, okrem Mgr. Pavla Jesenského, ktorému ste podobne ako mne, dali opätovne dôveru v riadení obce. Týmto sa chcem poďakovať aj kandidátom, ktorí vo voľbách uspeli. Chcem im srdečne zablahoželať a zaželať veľa pracovných úspechov v prospech našej obce a zároveň ich chcem vyzvať k zodpovednej spolupráci, bez konfliktov, aby dokázali vytvárať kompromisy, ktoré obci skutočne pomôžu.

V neposlednom rade, sa chcem z celého srdca poďakovať svojej rodine,  hlavne mojej úžasnej manželke Katke, ktorá mi bola za posledných dva a pol roka obrovskou oporou. Taktiež ako moji voliči mi verila, že všetko, čo robím, robím pre obec a blaho všetkých ľudí, ktorí v nej žijú.

Dva a pol roka tvrdej práce priniesli pre obec pozitívne výsledky. Zbavili sme sa všetkých exekúcií, vyplatili sme prostredníctvom pôžičky všetky dlhy od roku 2006 a dlh obce sme znížili z 900 tis. EUR na 700 tis. EUR. Mesačné splátky dlhov vo výške 9 tis. EUR, sú veľkou záťažou pre obecný rozpočet. To málo, čo nám zostane v obecnej kase sa snažíme investovať do obce a zveľaďovať ju. Čakajú nás ďalšie 4 roky tvrdej práce, pričom verím, že v spolupráci s novým obecným zastupiteľstvom, sa nám podarí obec lepšie rozvíjať, ľahšie riešiť problémy, ktoré vznikli a hlavne, že spoločnými silami a odhodlaním budeme prospechom pre Vás všetkých, ktorí ste nám dali dôveru.

            Ďakujem!

PhDr. Vladislav Cuper, Váš starosta obce

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁV OBCÍ 2018

Počet odovzdaných platných hlasov – 522 (68 %)

Počet platných hlasov do zastupiteľstva – 513

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO STAROSTU OBCE V LADOMIROVEJ – výsledky volieb

 1. PhDr. Vladislav Cuper – nezávislý kandidát – 243 hlasov (46,91 %)
 2. Bc. Peter Štefanco – nezávislý kandidát – 161 hlasov (31,08 %)
 3. Ing. Dr. Jozef Žák – nezávislý kandidát – 114 hlasov (22,00 %)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI V LADOMIROVÁ – neoficiálne výsledky volieb

 1. Ernest Cina – Smer – SD – 130 hlasov
 2. Ján Cina – Most – Híd – 121 hlasov
 3. Martin Cina – Spolu – občianska demokracia – 113 hlasov
 4.  PhDr. Vladislav Cuper – nezávislý kandidát – 164 hlasov
 5. Michal Demeter – Most – Híd – 147 hlasov
 6. Milan Demeter – Smer – SD – 109 hlasov
 7. Marek Džurban – Slovenská národná strana – 108 hlasov
 8. Milan Džurban – Most – Híd – 175 hlasov
 9. Peter Gomboš – Smer Rodina – Boris Kollár – 108 hlasov
 10. Ján Haluška – Most – Híd – 95 hlasov
 11. Marek Haluška – Spolu – občianska demokracia – 108 hlasov
 12. Miroslav Haluška – Sme Rodina – Boris Kollár – 77 hlasov
 13. Mgr. Pavol Jesenský – nezávislý kandidát – 194 hlasov
 14. Ing. Vladimír Krempaský – Komunistická strana Slovenska – 139 hlasov
 15. Michal Kucirka – nezávislý kandidát – 243 hlasov
 16. Ing. Nadežda Musig – nezávislý kandidát – 117 hlasov
 17. Mgr. Lukáš Sirý – nezávislý kandidát – 130 hlasov
 18. Ján Sivák – Spolu – občianska demokracia – 58 hlasov
 19. Mgr. Anna Šmajdová – Most – Híd – 152 hlasov
 20. Mária Vaňková – Most – Híd – 182 hlasov
 21. Ing. Peter Žák, PhD. – Kresťanskodemokratické hnutie – 128 hlasov

Informácia o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 1. Počet vytvorených volebných okrskov: 1
 2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa budú voliť: 7
 3. Určenie volebnej miestnosti (uviesť napr. kancelária OcÚ, zasadačka OcÚ, trieda 1.ZŠ,

    ulica a pod.):    zasadačka ObcÚ

 Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná:

Meno a priezvisko, titul:                                Anna Mikitková

Bydlisko (obec, mesto, ulica, súp. číslo)    Ladomirová 37

                Telefónne číslo                                0908 496 170                                           

 1. Čas konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci (v meste) 10. novembra 2018 (sobota) od 07:00 hod do 22:00 hod v zasadačke ObcÚ Ladomirová.

30.08.2018

Obec Ladomirová týmto oznamuje, že e-mailová adresa na  doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: sekretariat.ladomirova@gmail.com. Termín na delegovanie je taký istý ako pri podávaní kandidátnych listín t.j. do 11.09.2018.

15.07.2018:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (TU – Rozhodnutie_Predseda_NRSR_volby_2018). Obec v zmysle úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1.

30.07.2018:

Bližšie informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018, ako sú informácie pre voliča, informácie pre politické strany a politické hnutia, informácie pre nezávislých kandidátov, informácie o volebnej kampani, tlačivá a vzory a pod.,  je možné získať na web portály Ministerstva vnútra SR, a to: https://www.minv.sk/?volby-oso2018.

 30.07.2018:

a) Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

     Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

b) Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

     Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.


Zoznam volieb:

1
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu