Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ZAOKRÚHĽOVANIE DANÍ V HOTOVOSTI

 17.06.2022

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 457/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje problematiku zaokrúhľovania cien platených v hotovosti na 5 eurocentov, pričom zákon definuje zaokrúhľovanie platieb za zakúpené tovary. 

V súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na platby miestnych daní a poplatkov uhradené v hotovosti do pokladne mestského úradu, obecného úradu a miestneho úradu sa povinnosť zaokrúhľovania týchto platieb vzťahovať nebude.

V §1, ods. 3. Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách je vymedzené, na čo sa tento zákon nevzťahuje, a to na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné, základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.  

Z uvedeného je možné vyvodiť, že ak je úhrada v prospech obce alebo mesta upravená osobitným predpisom, je z pôsobnosti zákona o cenách vyňatá. Preto napríklad na miestne dane a miestne poplatky, ktoré sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s povinnosť zaokrúhľovania  vzťahovať nebude (metodické usmernenie Ministerstva financií SR).


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu