Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ – AKTUALIZÁCIA 25.11.2020

 25.11.2020

Obec Ladomirová vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane za predchádzajúce roky, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
  1. Ďalej upozorňujeme tých daňových dlžníkov, ktorým bol súdom schválený osobný bankrot a opätovne prestali platiť dane, že ak v čo najkratšom čase nezaplatia nedoplatky na dani, obec požiada súd o zrušení ich osobného bankrotu, z dôvodu porušenia hlavnej podmienky bankrotu, a to je „dobrý úmysel“, že dlžník po bankrote nebude vytvárať ďalšie dlhy.
  2. Od ostatných daňových dlžníkov začína obec vymáhať nedoplatky na dani prostredníctvom exekútora.

Ak nechcete aj Vy, aby Vám bol zrušený osobný bankrot, resp. aby Vás navštívil exekútor, uhraďte nedoplatky na dani v čo najkratšom čase.

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ – AKTUALIZÁCIA 23.07.2020

Obec Ladomirová, touto cestou vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY NEUHRADILI, aby si túto povinnosť splnili čím najskôr a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zaplatiť poplatky môžete v hotovosti na Obecnom úrade, alebo zaslaním na účet obce, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

V prípade, že si svoje záväzky voči obci v čo najkratšom čase nesplníte, obec ako správca dane si bude nárokovať výzvou na zaplatenie nedoplatku daní nielen úroky z omeškania, ale následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

     Obec Ladomirová, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a VZN č. 3/2012 v znení jej dodatkov, bola daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

      Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2019 a predošlé roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čím skôr, a to buď zaplatením do pokladne OcÚ alebo na účet obce IBAN: SK79 5600 0000 0036 3611 0014, a tak sa vyhli  prípadným sankciám.

     V prípade, že daň za predchádzajúce roky nebude zaplatená, čím si nesplníte svoje povinnosti, správca dane Vám bude účtovať úroky z omeškania za každý omeškaný deň a rok od právoplatnosti rozhodnutia.

     Ak ste uvedenú daň už uhradili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

 S úctou

PhDr. Vladislav Cuper


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu