Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

 17.06.2024

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

obce Ladomirová

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, v zmysle § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 12/2024 zo dňa 26.04.2024

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce LADOMIROVÁ so skráteným pracovným úväzkom 0,1 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na deň 29.07.2024 a

predpokladaný dátum nástupu do funkcie: 01.08.2024

Požiadavky: 
· ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vzdelanie ekonomického smeru;
· znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni samosprávy;
· komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel);
· zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť;

· minimálne 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva.

Písomná prihláška musí obsahovať:
· meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón); 
· štruktúrovaný profesijný životopis;

· úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

· výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
· čestné prehlásenie o odbornej praxi.

Termín doručenia písomnej prihlášky:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ladomirová odovzdajú osobne, alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. 15.07.2024, do 14.00 hodiny, v zalepenej obálke na adresu:

Obec Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová, s označením „Výberové konanie hlavného kontrolóra – neotvárať“.


Ďalšie podmienky voľby:

· uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného  kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady;

· každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút;
· posúdenie podaných prihlášok (otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra;
· voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu