Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

UPOZORNENIE - nelegálne nakladanie so splaškovými vodami

 08.06.2022

V poslednom období dostáva Obec Ladomirová veľa podnetov od občanov o nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd do rigolov, na lúky a pod. Obec Ladomirová sama zistila, že v obci sa nelegálne vypúšťajú splaškové odpadové vody z domácností, a to hlavne do rigolov, pričom z týchto porušení sa pravidelne zabezpečuje fotodokumentácia.

Na základe uvedených zistení Obec  Ladomirová UPOZORŇUJE   majiteľov žúmp, že:

1. Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach,  kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení.  Za splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

2. Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje Zákon č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách). Podľa neho možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej  žumpe, alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd.

3. Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

4. Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV a pod.

 5. Majitelia nehnuteľností, ktorí  majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

6. Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, v zhoršení celkového stavu životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je odpad priamo vypúšťaný.

7. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b),  kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.

Preto touto formou apelujeme na majiteľov rodinných domov, že tam, kde nie je vybudovaná kanalizácia a využívajú  sa žumpy, aby odpadové vody sa  likvidovali na mieste na to určenom, t. j. prostredníctvom firiem, ktoré majú na to povolenie, s tým, že títo majitelia sú povinní pri kontrole preukázať sa dokladom o jej likvidácii na základe odvezeného množstva.

         Obec Ladomirová, v spolupráci s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, bude kontrolovať dodržiavanie uvedených zákonov. Ak dôjde k porušeniu uvedených zákonov, budeme nútení uložiť pokutu.

PhDr. Vladislav Cuper,  starosta obce Ladomirová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu