Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starosta - Výkonná práca

 06.11.2020

Máj 2020

 • Na rómskej osade bola odstránená ďalšia nelegálna skládka a okolie, kde nelegálna skládka bola sme oplotili pletivom. Veríme, že občania budú zodpovednejší a budú dbať na čistotu svojho okolia.
 • V areály Základnej školy zo sponzorských finančných prostriedkov bola postavená detská preliezka pre deti Základnej a Materskej školy v Ladomirovej. Do budúcnosti obec plánuje rozšíriť detské ihrisko a sprístupniť ho aj pre deti z obce. 

Apríl 2020

 • Obec opätovne investovala do výmeny nefunkčných verejných osvetlení za nové LED svietidlá. K výmene došlo na hlavnej ulici pri p. Siryovej a pri cintoríne. Ďalej bol vymenený 1 ks reflektoru pri Pravoslávnej cerkvi za LED reflektor, pričom stará žiarovka mala odber 270 watov a nový LED reflektor má 100 watov. Čiže obec ušetrí elektrinu na 2 stĺpy verejného osvetlenia. Ďalší reflektor je v pláne na výmenu v mesiaci júl 2020.
 • Pri veľkom futbalovom ihrisku bola vytvorená malá tribúna pre fanúšikov nášho futbalového klubu. Veríme, že fanúšikovia ju využijú a naši futbalisti ich opäť potešia svojim výkonom.
 • Pri veľkom futbalovom ihrisku zatiaľ za pomoci sponzorov sme začali pre deti robiť “Cyklo park”. Obec chce týmto požiadať nielen deti, ale aj dospelých, aby pri výstavbe “Cyklo parku” prispeli vlastnou silou. Ďakujeme.

Marec 2020

 • Z dôvodu zničenia 2 stĺpov verejného osvetlenia na hlavnej ulici kamiónom, tieto boli vymenené za nové, pričom oprava verejného osvetlenia stála obec cca. 2200,- EUR. Páchateľ je neznámi, čiže obec si nemôže nárokovať náhradu škody.
 • Ako ste si už všimli, na cintoríne stojí nové oplotenie, ktoré náš cintorín čiastočne skrášli. Druhá fáza výstavby oplotenia z druhej strany prebehne cca. v letných mesiacoch. Ďalej žiadame občanov, aby využívali smetné koše na cintoríne podľa toho, na čo sú určené – plast, kov, biologický odpad. Ďakujeme.
 • Pri dome smútku a za Pravoslávnou cerkvou za pomoci pracovníkov pracujúcich na aktivačnej činnosti sa nám podarilo vyrezať kroviny, a tak skrášliť okolie.

Január 2020

 • V sále kultúrneho domu bolo nainštalované plynové ústredné kúrenie, čiže pri rôznych podujatiach, ako sú svadby, plesy, kary a pod. sa občania nemusia báť, že im bude zima.

Rok 2018

Október 2018

 • V suteréne bola vytvorená nová čakáreň pre poštu, ostierkované steny, vymaľované, pričom v budúcnosti budú zakúpené plastové sedačky.
 • Obec investovala do uloženia asfaltového koberca cca. v dĺžke 60 m x 3 m, a to od obecnej bytovky 223, dole k panelovej ceste. Z dôvodu, že od postavenia uvedenej bytovky tam neexistoval žiaden pevný povrch, iba navezený štrk a asfaltová drť, prístup k bytovke hlavne v ďaždivých dňoch bol blatistý. Pretože v bytovke býva 12 rodín, cc. 50 obyvateľov, bolo nutné zabezpečiť príjazdovú cestu.

September 2018

 • Obec začala pomaličky rekonštruovať sálu kultúrneho domu (viď. záložka fotodokumentácia). Na strane, kde bol veľký obraz obce, budú osadené 3 okná, čím by sa mala sála KD viac presvetliť a konečne bude možnosť sálu aj vyvetrať, pretože doteraz taká možnosť nebola. Obec získala dotáciu vo výške 6000,- EUR na zníženie energetickej náročnosti sály KD, a to tým, že strop v sále sa najprv zateplí a následne sa zníži kazetovým stropom, čím sa sála opäť skrášli a bude ju možno skôr vytopiť. V ďalšej fáze rekonštrukcie, ktorá pravdepodobne bude až na druhý rok, sa urobí plynové ústredné kúrenie, ktoré bude vytápať sálu KD a priľahlé priestory, a to radiátormi.
 • Za sponzorské finančné prostriedky vo výške 600,- EUR, ktoré nám poskytli sponzori, a to: JUDr. Magdaléna Kucianová, poslankyňa NR SR za stranu SNS a jej manžel, neznámeho súkromného podnikateľa a p. Vladimír Krempaský, obec zakúpila do sály kultúrneho domu 30 nových stoličiek. Môžete ich vidieť v záložke fotodokumentácia. Týmto by som im chcel za všetkých občanov poďakovať, že konečne možno po 50 rokoch sa obecná sála môže pýšiť aspoň z časti novými stoličkami. Stoličky sú umiestnené v malej sále KD.
 • Na základe sťažností občanov bytoviek, že po ulici veľkou rýchlosťou premávajú autá, pričom hrozí stret s deťmi, ktoré sta tam hrajú, bol z bezpečnostných dôvodov inštalovaný na cestu spomaľovací pruh, a to pri rodinnom dome p. Marčišina. Ďalší spomaľovací pruh bude inštalovaný p. rodinnom dome p. Zajacovej. Týmto by sa mala zlepšiť bezpečnosť občanov v obci. 

August 2018

 • V najbližšej dobe má byť pri obecnom úrade umiestnená drevená socha “Ladomerský mních”, ktorá má skrášliť prostredie pred obecným úradom. Aj prostredníctvom uvedenej sochy chceme poukázať na to, že v obci Ladomirová niekedy zotrvali mnísi, ktorí zohrali veľmi dôležitú úlohu pri rozšírení pravoslávnej viery nielen na Východnom Slovensku. Sochu, ktorá už skrášľuje okolie obecného môže vidieť TU: Ladomersky_mnich
 • Zo starého pódia sa vytvorila tribúna, ktorá bude premiestnená na veľké futbalové ihrisko. Je treba ešte kúpiť dosky na sedenie a tribúna následne bude slúžiť na svoj účel.
 • Pri pravoslávnej cerkvi bolo opravené svetlo verejného osvetlenia, ktoré nefungovalo a vo večerných hodinách pri vstupe do cerkvi bola tma. Stará žiarovka bola nahradená LED žiarovkou, čiže opäť sme prispeli k nižšej spotrebe energie na verejné osvetlenie v obci.
 • Od prvej autobusovej zastávky smerom od Svidníka na duklu sa vydlaždil chodník, ktorý momentálne slúži ako vstup na pozemok p. Peter Varga. Takže sa už aj tu chodník upravil.
 • Pri pravej strane chodníka k Pravoslávnej cerkvi (pri p. Hnatovej) sa vyrovnal pozemok, pričom ďalej sa bude diera, ktorá tam zostala zasypávať, aby sa priestor upravil a aby ho bolo možné do budúcnosti aj čistiť.
 • Pri požiarnej zbrojnici bol vyčistený rigol, ktorý smeroval od p. Mňahončáka až po Ladomirku. V ďalšom štádiu sa má uvedený rigol vydlaždiť kockami.
 • Po dohode so Slovenskou poštou a.s., sa pre zamestnankyne pošty (poštárky), vytvoril nový vchod od základnej školy, čím sa zabezpečilo oddelenie poštovej priehradky, od zamestnankýň roznášajúcich poštu. Ďalej sa im do prevádzky namontovalo umývadlo s tečúcou pitnou vodou, čím sa im zvýšil komfort na pracovisku a zabezpečila sa lepšia hygienická starostlivosť pre zamestnankyne pošty.
 • V rámci projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová”, bolo z dôvodu nápravných opatrení vysadených 877 ks drevín pri potoku, od rómskej osady až k rieke Ladomírka.
 • V rómskej osade sa vybetónovala plocha, ktorá slúži na uskladnenie kontajnerov komunálneho odpadu v počte 6 ks, čím sa zabezpečila čistota okolo nich a hlavne boli osadené na také miesto, kde neznepríjemňujú svojim zápachom okolia rodinných domov.
 • Pri obecnom úrade sa vybetónovala plocha pre kontajnery komunálneho odpadu a zakúpili sa nové zberné koše, čím sa nielen skrášlilo okolie okolo nich, ale sa aj zabezpečilo, aby pri kontajneroch nebol odpad, z dôvodu, že sa do nich odpad nezmestil.
 • V obci pribudla ďalšia kamera. Momentálne je ich už v obci 8.

Júl 2018

 • Obec investovala finančné prostriedky na spojenie zvodov zo strechy sály obecného úradu, aby voda zo strechy nestekala pod murivo, čím sa po rokoch konečne odvodnila budova sály a obecného úradu. Tým by sa malo zabezpečiť, aby nedochádzalo k vlhnutiu muriva a následne jeho praskaniu.
 • V obci pribudla ďalšia kamera. Momentálne je v obci inštalovaných 7 kamier. Ďalšie rozširovanie kamerového systému bude v mesiaci 08/2018.
 • Do kuchyne obecného úradu bola zakúpená kuchynská linka, čím sa postupne začína kuchyňa zariaďovať, aby sa v nej dalo bez problémov variť aj na väčšie akcie.
 • Ako ste si mohli všimnúť, skalka pred obecným úradom zmizla a bola nahradená dunajským štrkom, do ktorého boli nasadené malokmenné dreviny. Týmto sa nám podarilo opäť o čosi viac skrášliť priestranstvo pred obecným úradom.
 • Ukončila sa ďalšia fáza opravy verejného osvetlenia. Na začiatku obce boli osadené 2 nové stĺpy verejného osvetlenia s LED žiarovkami. Ďalej bola odstránená porucha na stĺpe  verejného osvetlenia (prerobené na LED žiarovku) a sieť verejného osvetlenia bola rozšírená k novostavbe smerom na Popovec, k p. Ducárovi (LED osvetlenie).
 • Obec ukončila asfaltovanie výtlkov. Použila na to 2 tony asfaltu – 80 vriec. Nevieme, ako dlho asfalt vydrží, ale veríme, že tu bude minimálna na 2 roky.
 • Oprava futbalového ihriska: Obec postupne opravuje veľké futbalové ihrisko. V prvej fáze bolo osadené chýbajúce zábradlie okolo ihriska. V druhej fáze sa rekonštruuje budova pri ihrisku a v tretej fáze sa vytvorí pódium pre divákov.
 • Určite ste vo svojich domácich schránkach našli “Správu o finančnej situácii obce Ladomirová II.” V nej som chcel priblížiť našu prácu za 2 roky od nástupu do funkcie starostu obce. V uvedenej správe som sa snažil porovnať nielen výšku dlho v minulosti a súčasnosti, ale aj výšku súčasných splátok, obecných účtov, zapojenie sa do projektov po ukončení nútenej správy a v podstatnom rade aj informáciu o komunálnych voľbách v roku 2018. Kto uvedenú správu nedostal, môže si ju prečítať TU: SPRAVA_FS_OBEC_LADOMIROVA_2

Jún 2018

 • Poslanec PSK p. Ján Hirčko osobne priviezol do altánku pri obecnom úrade lavičky, čím sa výstavba altánku zavŕšila. Je možné sledovať, že altánok slúži nielen pre turistov, ale pre našich občanov pri oddychu. Týmto sa chcem p. Jánovi Hirčkovi poďakovať, za jeho pomoc pri skrášlení obce.
 • Nad rómskou osadou bola osadená závora, a to z dôvodu vytvorenia nelegálnej skládky, na ktorú obec nemá dostatok finančných prostriedkov a zabráneniu nelegálnej ťažby drevnej hmoty. Jeden kľúč od závory má Poľovnícky spolok SERNINEC, jeden Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová a jeden kľúč sa nachádza na obecnom úrade.
 • Na základe požiadavky Slovenskej pošty a.s. na zefektívnenie a vynovenie poštovej prevádzky a na základe projektu, ktorý Slovenská pošta a.s. doručila obci Ladomirová a vzájomnej dohody, bola rekonštruovaná Pošta na obecnom úrade. Pri uvoľnení priestorov, kde bola klientská zóna, tieto boli následne poskytnuté do nájmu firme ESKLASE s.r.o., Beňadikovce, ktorá si z uvedených priestorov chce vytvoriť pre občanov obce KAVIAREŇ.
 • V prerobených priestoroch pod balkónom pri obecnej sále sa konala poľovnícka schôdza, pričom v mesiaci máj a jún v uvedených priestoroch sa konal rekvalifikačných kurz “Šička”, ktorého sa zúčastnilo 13 nezamestnaných občanov z obce Ladomirová. Tieto priestory obec poskytla do nájmu firme, ktoré uvedený kurz realizovala.

Máj 2018

 • V Základnej škole z dôvodu zlých – starých – nefunkčných tieniacich žalúzií, boli v celom areály Základnej školy vymenené staré žalúzie za nové.
 • V altánku pri základnej škole, bola položená dlažba, čím sa altánok 100 % sfunkčnil a nielen Základná škola, ale aj deti, dospelí, mládež ho môžu využívať na rôzne kultúrno-spoločenské akcie.
 • Konečne bola dokončená rekonštrukcia časti priestorov obecnej sály (pod balkónom) a tieto priestory sú funkčné a využiteľné na rôzne akcie (viď. fotogaléria).

Apríl 2018

 • V mesiaci apríl 2018 sa začala rekonštrukcia oplotenia pri Základnej škole. Oplotením sa má docieliť zamedzeniu vstupov na školský dvor, ale aj skrášlenie okolia školy a obecného úradu. Škola, ale aj obec konečne po 50 rokoch môže povedať, že okolie školy je estetické a bezpečné.
 • Veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú pri ihrisku boli ohradené pletivom, aby vietor nerozfukoval odpad z kontajnerov po okolí, čím sa zamedzí znečistenie životného prostredia.
 • Materská škôlka pri rómskej osade bola po dlhých rokoch zbúraná, čím sa skrášlilo okolie a je už na Gréckokatolíckej cirkvi, ako uvedený pozemok využije.

Február 2018

 • V mesiaci február 2018 sa začala rekonštrukcia obecnej sály. Zatiaľ sa zrekonštruovala časť pod balkónom, pričom rekonštrukcia bude pokračovať v priebehu roka 2018, a to od závislosti finančných prostriedkov, ktoré obec získa ne jej rekonštrukciu (viď. fotogaléria).

Január 2018

 • V mesiaci január 2018, z dôvodu výpadku svietidiel verejného osvetlenia na hlavnej ulici, sa obec rozhodla, že tieto svietidlá nebude opravovať, ale ich vymení za nové. Pri oboch autobusových zastávkach sa vymenili 200 wat svietidlá za 80 wat LED svietidlá a 2 svietidlá boli vymenené na hlavnej ulici pri chodníku okolo p. Babeja. Celkovo bolo vymenených 8 svietidiel, a to za cenu cca. 1800,- EUR. Obec sa bude snažiť do budúcnosti o výmenu všetkých starých svietidiel na hlavnej cesta, za nové LED svietidlá.
 • V mesiaci január 2018, taktiež z dôvodu nefunkčnosti jedného z reflektorov osvetľujúcich Gréckokatolícky chrám svätého Michala archanjela, boli vymenené staré reflektory 400 wat za nové 60 wat. 

Rok 2017

 • Na základe objednávky havarijného stavu rozvádzača verejného osvetlenia, bol vymenený starý rozvádzač VO za nový. Aj po vymenení nového rozvádzača VO pri zapnutí svetiel, stále vypli poistky na hlavnom rozvádzači VO. Zistilo sa, že na svetelnom okruhu “nižný koniec”, je počet svetiel 39 a na svetelnom okruhu “vyšný koniec”, je počet svetiel 23. Pretože istič nezvládal nápor energie pri zapnutí 39 svetiel, bolo 6 svetiel z “nižný koniec”, pridaných na okruh “vyšný koniec”, čím sa vyrovnalo napäťové zaťaženie v pomere 29/33. Výmena rozvádzača VO a odstránenie poruchy na VO stálo obec cca. 1700,- EUR. Veríme, že v budúcnosti už nebude problém s osvetlením obce.

  Verejné osvetlenie je časovo nastavené od pondelka do nedele nasledovne:

  Hlavná ulica:

  < >Zapnutie podľa stmievacieho spínača – vypnutie 24:00 hod.Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.Zapnutie podľa smievacieho spínača – vypnutie 22:00 hod.Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.Nezisková organizácia HKK SK od 01.10.2017 otvorila v bývalých priestoroch “krajčírska dielňa”, na 1 poschodí KOMUNITNÉ CENTRUM, ktoré slúži pre všetkých obyvateľov obce. Uvedené priestory nezisková organizácia na vlastné náklady postupne rekonštruuje. Náplň práce komunitného centra si môžete pozrieť tu: Napln_prace_KC.
 • Nezisková organizácia “DUKLA DESTINATION”, zastúpená p. Jánom Hirčkom a p. Michalom Iľkaninom, dňa 08.07.2017 oficiálne otvorila “Informačné centrum” v budove obecného úradu, ktoré poskytuje informácie nielen o obci Ladomirová, ale hlavne o našom regióne. Propaguje našu obec vo svete a hlavne Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala archaniela, ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka UNESCO. V informačnom centre je možné zakúpiť nielen pohľadnice, magnetky, mapy, knihy, ale aj tričká z nápisom “LADOMIROVÁ” a zobrazením dreveného chrámu.
 • V areáli športového ihriska pri základnej škole sa podarilo postaviť altánok, ktorý má slúžiť nielen pre deti, ktoré navštevujú Základnú školu a Materskú školu v Ladomirovej, ale aj pre občanov obce, pri organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a pod. Jeho úplné dokončenie bude ešte chvíľu trvať, ale veríme, že nie dlho. V súčasnosti je možné ho plne využívať.
 • Po skutočne dlhých rokoch a sľuboch, bola konečne zbúraná stará “Materská škôlka” pri rómskej osade, ktorá svojim vzhľadom veľmi narúšala príjemný vzhľad obce a ktorej ruiny boli nebezpečné pre ľudí bývajúcich pri nej. Pozemok, na ktorom bývalá “Materská škôlka” stála, patrí Gréckokatolíckej cirkvi. Je už na nich, ako z uvedeným pozemkom naložia. Budova “Materskej škôlky” patrila rodine Frančákovej, ktorá dala uvedenú budovu zbúrať. 
 • Obci Ladomirová, bol na základe objednávky doručený protipožiarny projekt na budovu obecného úradu. Uvedený projekt stál obec cca. 500,- EUR. Bol nevyhnutnou investíciou, pretože na základe uvedeného projektu obec zakúpila nové hasiace prístroje (cca. 600,- EUR), ktoré sa na obecnom úrade vôbec nenachádzali. Taktiež sa zakúpil aj nový hydrant, ktorý bude usadený vo vestibule. Následne sa zisťuje cenová ponuka na bezpečnostné svetlá pre únikový východ a ozvučenie obecných priestorov pre prípad požiaru, ktoré podľa novej smernice musí byť v budovách usadené. Po namontovaní všetkých zariadení bude budova obecného úradu konečne bezpečnou budovou, pričom prebehne nové kolaudačné konanie na celú budovu obecného úradu. NEVIEM POCHOPIŤ, AKO MOHLA VEREJNÁ BUDOVA SLÚŽIŤ PRE VEREJNÉ ÚČELY, A TO BEZ AKEJKOĽVEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY!
 • Rekonštrukcia kuchyne prebieha pomaly, ale isto. V kuchyni sú nové elektrické rozvody, na 98 % je obložená novými kachličkami, kuchyňa má už nový kazetový strop, pričom následne v priebehu niekoľkých dní sa bude lepiť nová dlažba. Veríme, že kuchyňa v novej podobe bude patriť medzi najkrajšie kuchyne, ktoré sa nachádzajú nielen na obciach, ale aj v reštauráciách.
 • Pretože obec Ladomirová je v nútenej správe, z dôvodu veľkých dlhov a nútená správa je tkzv. ochranou pred veriteľmi, obec nemôže ísť do žiadneho projektu, ktorým by sa zveľadila nielen obec, ale aj ZŠ a MŠ. Preto obecné zastupiteľstvo schválilo, aby sa zo ZŠ Ladomirová stal právny subjekt, čo v konečnom dôsledku pomôže ZŠ sa rozvíjať a čerpať časť finančných prostriedkov nielen z eurofondov, ale aj z úradu práce na jej zveľadenie a posilnenie personálu. Právnu subjektivitu by mala škola získať od 01.07.2017. VERÍME, ŽE TÝMTO KROKOM ZŠ ZÍSKA FINANČNÉ PROSTRIEDKY NIELEN NA ZATEPLENIE BUDOVY, OPRAVU PLOTA, OPRAVU IHRISKA A POD., ALE AJ POSILNENIE PERSONÁLU, ČO JE NEVYHNUTNE!
 • Na ihrisku pri ZŠ sa začal stavať altánok v rozpätí 5 m x 10 m. Tento ma slúžiť nielen pre deti, ktoré navštevujú ZŠ, MŠ, pretože v letných mesiacoch v rámci školského roka sa nemajú kde schovať pred slnkom, ale aj pre nás občanov, aby sme sa mohli pri rôznych príležitostiach stretávať. Zatiaľ altánok staviame svojpomocne s občanmi, ktorí sú zamestnaní v rámci aktivačných prác na obci. Drevná hmota na altánok je zabezpečená zo stromov, ktoré boli zrezané pri ZŠ.
 • Na základe nájomnej zmluvy, nezisková organizácia DUKLA DESTINATION začala v mesiaci apríl 2017 prerobenie kancelárie na prízemí, a to na “Informačné centrum”, ktoré ma slúžiť na lepšie propagovanie našej obce. V informačnom centre si budú môcť nielen turisti, ale aj naši občania kupovať rôzne suveníry s motívmi obce, či už ide o magnetky, pohľadnice, tričká a pod. Pri prerábaní uvedeného priestoru vzniká neporiadok, ktorý sa snažíme stále čistiť. Preto Vás prosíme o strpenie, ak chodba je špinavá.
 • Od 01.01.2017, kedy obec v rámci elektronizácie obecného úradu prešla na elektronickú podateľňu, bolo od 01.01.2017 do 28.02.2017 zaevidovaných cca 400 došlých a odoslaných listových zásielok. Je to enormný počet, pričom ak má niekto názor, že pracovníci a starosta obce v čase nútenej správy nerobia nič, sú na omyle. Elektronickú podateľňu má na starosti starosta obce, pričom on eviduje došlú poštu, následne ju rozdeľuje povereným zamestnancom obce, ale aj eviduje odoslanú poštu a pripravuje ju na odoslanie.
 • Na rekonštrukcii obecnej kuchyne pri obecnej sále sa postupne pracuje. Bol vyprataný uvedený priestor, nefunkčné a odpísané kuchynské zariadenia boli zlikvidované. Dostavil sa aj elektrikár. Po konzultácii s ním je potrebné vymeniť staré hliníkové káble za nové medené, čo sa už priebežne aj robí. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o krízový stav kuchyne, nútený správca dal súhlas na uvoľnenie finančných prostriedkov na jej čiastočnú rekonštrukciu, zakúpenie obkladačiek, novú elektroinštaláciu, zakúpenie kazetového stropu a pod.
 • Obec Ladomirová chce umiestniť pri obecnom úrade väčšie plastové kontajnery na zber skla, papiera, plastov. V súčasnosti začína prebiehať rokovanie o tom, kto obci zabezpečí tieto kontajnery a kto ich bude vyvážať. 
 • Dňa 30.01.2017 bolo začaté konanie na Spoločnej obecnej úradovni N. Orlík, vo veci zriadenia zberného dvora v bývalej budove požiarnej zbrojnice. V rámci separovania odpadov, znižovania počtu čiernych skládok chceme, aby v budove bol zber plastov (plastové fľaše, plastové výrobky a pod.), ale aj zber elektroniky, elektronických výrobkov (počítače, práčky, televízory a pod.). Odvoz uvedeného odpadu bude zabezpečený v rámci firmy FURA s.r.o, ktorá pre obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu.
 • Dňa 26.01.2017 bol prizvaný na obec projektant p. Mikita, ktorý vypracuje pre obecný úrad projekt protipožiarnej ochrany budovy, a to v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb č. 94/2004 Z. z. Uvedený projekt na obci chýba, čím obec porušuje nielen uvedenú právnu normu, ale aj ďalšie právne normy týkajúce sa bezpečnosti budov, občanov a pod.
 • Od pondelka 23.01.2017 sa začala  vykonávať rekonštrukcia kuchyne pri obecnej sále. Kuchyňa nespĺňa a nespĺňala nielen hygienické normy, ale ani bezpečnostné. Pred týždňom opätovne spadla v kuchyni omietka zo stropu, čím sa len potvrdilo, že rekonštrukcia je nutná! Rekonštrukcia sa vykonáva v rámci občanov, ktorí vykonávajú menšie obecné služby na obci. Veríme, že zoženieme dostatok finančných prostriedkov nielen na jej obnovenie, ale aj zariadenie.
 • Dňa 17.01.2017 sa uskutočnilo jednanie medzi obcou Ladomirová a firmou Vladimír Kočan – ELKVANT. Pán Kočan obci ponúkol, že vymení starý koaxiálny kábel za optický, a to na vlastné náklady, pričom sme tento chceli umiestniť na elektrické stĺpy. Pánovi Kočanovi som tlmočil stanovisko VSD a.s., že to nie je možné. Následne sme sa dohodli, že optický kábel bude umiestnený na súčasných stĺpoch, čiže koaxiálny kábel bude nahradený optickým a obec na vlastné náklady zrekonštruuje staré stĺpy, resp. časť z nich nahradí novými, kvalitnejšími stĺpmi, ktoré by mali vydržať oveľa dlhšie obdobie, ako súčasné. Prostredníctvom optického kábla by bolo možné sledovať televíziu v oveľa lepšej kvalite a rýchlosť internetu by bola oveľa lepšia, ako v súčasnosti, a to za rovnakú cenu.
 • Dňa 16.01.2017 sa uskutočnilo jednanie medzi obcou Ladomirová a Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s. v centrále VSD a.s. Prešov, vo veci umiestnenia optického kábla na stĺpy elektrického vedenia. Optický kábel by mal nahradiť starý koaxiálny kábel, ktorý je umiestnený na žltých, zhrdzavených stĺpoch, po ktorých vedie káblová televízia. VSD a.s. nesúhlasí s tým, aby obec Ladomirová umiestnila optický kábel na elektrické stĺpy, pričom nás upozornila, že obecný rozhlas bol umiestnený na stĺpy nelegálne, bez ich povolenia. VSD a.s. dala obci ponuku, že ona umiestní optický kábel na svoje náklady po celej obci, pričom cena za umiestnenie a napojenie domácnosti na optický kábel by predstavovala cca. 50 tis. EUR, s čím starosta obce nesúhlasil.
 • Na stretnutí dňa 16.01.2017 medzi obcou Ladomirová a  VSD a.s., bola zo strany VSD a.s. predložená obci ponuka na výmenu verejného osvetlenia na hlavnej ulici. Jedná sa o výmenu 26 verejných svetiel za nové LED osvetlenie, pričom obec Ladomirová by platila po dobu 10 rokov mesačne paušál 183,- EUR. V uvedenej sume je zahrnutý nielen materiál, inštalácia, nová hodina, pretože by to bol nový svetelný obvod nezávislý na verejnom osvetlení v obci, ale aj energia, pričom by sa svietilo na hlavnej ulici v závislosti od ročného obdobia priemerne 10 hodín denne, čiže napríklad v zimnom období od 16:00 hod. do rána 06:00 hod. Resp. v letnom období cca. od 08:00 hod. do rána 05:00 hod. Vzhľadom na skutočnosť, že verejné osvetlenie v obci je v záruke, nie je možné ho zatiaľ nahradiť za úspornejšie LED  osvetlenie. Do budúcna po skončení záruky na verejné svetlá, ktoré nie sú vôbec úsporné, je naplánovaná ich postupná výmena, pričom sa vytvoria 3 nové obvody. Znamená to, že ak nebude svietiť napr. hlavná cesta, z technického problému, tak iné obvody budú naďalej svietiť, pretože budú nezávislé od seba. Takže sa v budúcnosti nemôže stať, aby verejné svetlá nesvietili v celej obci.

Rok 2016

 1. Stabilizovanie finančnej situácie obce – zavedenie nútenej správy, čím následne obec získala finančné prostriedky na platbu bežných výdavkov obce, odvrátili sa ďalšie exekúcie na obec a dočasne sa pozastavili staré nevyriešené exekúcie. V súčasnosti sú bežné účty obce, okrem účtu nútenej správy blokované exekúciami vo výške cca. 160 000,- EUR.
 2. Napojenie obecnej bytovky, kde je 12 samostatných bytov  (rómska osada) na obecnú kanalizáciu, čím obec ušetrila platby za vývoz splaškov zo septika (čiastočne sponzorsky).
 3. Vytvorenie 12 samostatných energetických odberných miest v bytovke (rómska osada), čím sa obec zbavila platieb za elektrickú energiu cca. vo výške 960,- EUR mesačne.
 4. Demontáž 2 starých kovových autobusových zastávok na hlavnej ulici (v rámci vlastnej réžie).
 5. Dokončenie autobusovej zastávky pri pravoslávnej cerkvi (sponzorsky).
 6. Kúpa a následná montáž smetných košov na autobusové zastávky.
 7. Zrezanie nebezpečných drevín pri Základnej škole – 5 smrekov a 2 brezy (sponzorsky).
 8. Položenie cca. 150 m asfaltu na strednej ceste od p. Matveja až po p. Madejovú (zdarma).
 9. Rozhrnutie zeminy a postupne skrášlenie obecného priestoru pri moste na Vagrinec (zdarma).
 10. Rozhrnutie zeminy, likvidácia skládky pri veľkom futbalovom ihrisku (zdarma).
 11. Úprava asfaltového ihriska pri veľkom futbalovom ihrisku do pôvodného stavu, na ktorom deti hrali hokej, z dôvodu jeho zasypania firmou SKANSKA SK, a.s. (zdarma)
 12. Čiastočná rekonštrukcia ihriska pri Základnej škole (natiahnutie nového oplotenia okolo ihriska, úprava starého oplotenia, upevnenie mantinelov, starostlivosť o ihrisko), čím sa poriešili sťažnosti p. Drotára a iných susedov, vo veci neustáleho ničenia ich majetku pri výkope lopty na ich pozemok.
 13. Úplná rekonštrukcia Materskej škôlky (vymaľovanie, namiesto kobercov daná plávajúca podlaha, nové drevené ochrany na radiátory, nové detské matrace a pod.) (sponzorsky).
 14. Čiastočné hygienické vymaľovanie priestorov Základnej školy.
 15. Vybudovanie novej kanalizácie cca. v dĺžke 30 m v areáli Základnej školy, z dôvodu, že stará kanalizácia bola zle usadená (nebol žiaden spád, čím sa kanalizácia pravidelne upchávala).
 16. Vysporiadanie pozemkov pod bytovkou (rómska osada). Bytovka bola postavená na nevysporiadaných pozemkoch p. Zubrickej, rod. Lacovej, čím obci hrozila žaloba, za nelegálnu výstavbu.
 17. Vysporiadanie časti pozemku p. Marhulíkovej, ktorý bol nelegálne zabraný výstavbou potoka od rómskej osady v roku 2013.
 18. Vysporiadanie časti pozemku p. Marhulíkovej, na ktorom bolo nelegálne vysadených cca. 220 ks stromčekov, a to z dôvodu výstavby potoka od rómskej osady.
 19. Vypratanie izieb za pódiom – čiastočné vymaľovanie, úprava podlahy a ich príprava na presťahovanie knižnice.
 20. Vypratanie priestorov, kde bola krajčírska dielňa a následne čiastočná rekonštrukcia.
 21. Vypratanie 2 priestorov pri krajčírskej dielni, v ktorých bol sklad nepotrebného materiálu.
 22. Vytvorenie nového archívu pre obec a zakúpenie nových regálov v dĺžke cca. 11 metrov, ktoré by mali konečne byť dostatočné pre vytvorenie registratúrneho archívu obce.
 23. Vypratanie požiarnej zbrojnice – v súčasnosti prebieha konanie vo veci vytvorenia zberného dvora na plasty a elektroniku z priestorov bývalej požiarnej zbrojnice.
 24. Zakúpenie licencie na účtovný program – presun účtovníctva na obec. V súčasnosti účtovníctvo za obec vedie Spoločný obecný úrad N. Orlík, ktorému obec ročne platí cca. 5 500,- EUR. Vedením účtovníctva na obci budú z účtovníctva automaticky zverejňované všetky faktúry a objednávky na webovej stránke obce, čím sa nemôže stať, aby obec zatajila nejaké faktúry. Týmto bude mať občan lepší prehľad o všetkých platbách, za ktoré obec platí dodávateľom.
 25. Zakúpenie licencie na vedenie elektronickej podateľne, čiže vedenie došlej a odoslanej pošty. Od 01.01.2017 obec registruje došlú a odoslanú poštu nie do zošita, ale prostredníctvom programu od firmy TOPSET s.r.o. – “REGISTRATÚRA”. Každý jeden došlí a odoslaný list sa skenuje do počítača a je vytváraná elektronická podateľňa.
 26. Predaj nefunkčného a nadbytočného majetku obce.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 1. poslanca,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.

(4) Starosta

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu