Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 22.12.2021

V Ladomirovej dňa, 22.12.2021

                             P O Z V Á N K A                

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2021 (utorok) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 • Určenie zapisovateľa.
 • Určenie overovateľov zápisnice.
 • Návrh programu rokovania OZ.
 • Schválenie programu rokovania OZ.
 1. Prerokovanie vyhlásenia výberového konania na hlavného kontrolóra.
 2. Prerokovanie VZN č. 1/2021 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.
 3. Prerokovanie dotácie na Denný stacionár Ladomirová.
 4. Prerokovanie odpredaja pozemku.
 5. Prerokovanie o zriadení vecného bremena – VVS a.s.
 6. Prerokovanie zapojenia sa do projektu – „Dotácia na budovanie a rekonštrukcia komunikácií pre obce s prítomnosťou MRK“
 7. Prerokovanie poskytnutie úveru.
 8. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2021.
 9. Prerokovanie preplatenia dovolenky starostovi obce a cestovné náhrady.
 10. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022.
 11. Prerokovanie predbežného rozpočtu na roky 2023-2024
 12. Diskusia.
 13. Záver.

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová

Zverejnené a vyvesené dňa: 22.12.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu