Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

KOMUNÁLNY ODPAD - INFORMÁCIE

 08.11.2021

OBEC LADOMIROVÁ

vyzýva občanov na dôsledné triedenie komunálneho odpadu.

            Milí občania,

obec dlhodobo trápia náklady na vývoz komunálneho odpadu. Náklady z roka na rok rastú, pričom dane za komunálny odpad zostávajú nezmenené. Náklady na komunálny odpad sa dajú znížiť tým, že občania budú dôkladne triediť odpad, pretože za triedený odpad obec neplatí.

Príklad:Občan netriedi odpad. Hádže všetok odpad do kuka nádoby. Vývoz jednej plnej kuka nádoby stojí 20,- EUR. Ak občan triedi a v kuka nádobe je polovica odpadu, tak vývoz tejto nádoby stojí 10, -EUR. Ak občan triedi na 100 %, za vývoz kuka nádoby sa neplatí nič“.

            Ak by všetci občania triedili komunálny odpad aspoň na 50 %, bolo by to nielen pre obec, ale aj pre občanov prínosom. Pretože sa to nedeje, občania triedia iba v malom množstve, je potrebné zvýšiť dane za komunálny odpad, pretože obci sa z roka na rok zvyšujú  náklady na vývoz odpadu.

            Ako môžete sledovať v nasledujúcej tabuľke, v roku 2017 obec zaplatila za vývoz komunálneho odpadu 8 720,45,- EUR. V roku 2020 sa náklady na vývoz vyšplhali na 10 547,70,- EUR, čo je nárast o 1 827,25,- EUR, pričom dane za komunálny odpad sa nemenili.  

            To, že občania netriedia hovoria aj ďalšie čísla. V roku 2018 obec vyviezla 72,54 ton komunálneho odpadu. V roku 2019 sa počet ton zvýšil na 76,42 tonv roku 2020 dokonca na 77,35 ton.

Náklady na vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU za roky 2017-2021

Mesiac / Rok

2017

2018

2019

2020

2021

1

647,65 €

779,14 €

701,82 €

843,24 €

800,08 €

2

647,55 €

702,83 €

703,17 €

771,04 €

808,00 €

3

724,15 €

702,63 €

793,48 €

793,48 €

1 154,40 €

4

649,64 €

703,23 €

786,00 €

1 098,22 €

748,14 €

5

890,49 €

972,16 €

1 065,60 €

811,08 €

748,14 €

6

646,86 €

702,83 €

748,94 €

799,20 €

735,72 €

7

648,55 €

702,02 €

834,91 €

889,98 €

742,74 €

8

779,73 €

777,62 €

782,60 €

906,24 €

751,92 €

9

703,88 €

703,64 €

788,04 €

1 102,62 €

 1 128,21 €

10

703,18 €

970,85 €

1 089,57 €

810,20 €

11

973,99 €

701,02 €

782,94 €

827,80 €

12

704,78 €

702,83 €

770,36 €

894,60 €

SPOLU

8 720,45 €

9 120,80 €

9 847,43 €

10 547,70 €

7 617,35 €

            Do komunálneho odpadu patrí aj vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Vývoz veľkokapacitných kontajnerov je pre obec veľmi nákladný. Ako môžete sledovať v tabuľke dole, v roku 2017 obec vynaložila na vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5 855,14,- EUR. V roku 2018 sa náklady zvýšili na 8 950,68,- EUR, v roku 2019 na 10 677,70,- EURv roku 2020 dokonca na 15 668,29,- EUR.

            Kým v roku 2018 obec vyviezla 75,94 ton odpadu z veľkokapacitných kontajnerov, v roku 2019 to už bolo o 10 ton viac, a to 85,55 tonv roku 2020 to bolo dokonca 113,45 ton, čo je rekord za posledné roky.

Vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU v tonách v porovnaní z vývozom VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Komunálny odpad

Rok

2018

2019

2020

Kuka nádoby

72,54

76,42

77,35

Veľkokapacitné kontajnery

75,94

85,55

113,45

Náklady na vývoz VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV za roky 2017-2021

Mesiac / Rok

2017

2018

2019

2020

2021

1

0,00 €

314,09 €

0,00 €

790,23 €

537,48 €

2

0,00 €

740,97 €

503,82 €

319,38 €

534,28 €

3

210,50 €

619,96 €

1 592,87 €

1 538,12 €

2 093,52 €

4

169,96 €

418,71 €

1 058,31 €

1 435,08 €

993,66 €

5

192,60 €

1 178,76 €

1 039,48 €

2 250,92 €

610,71 €

6

528,29 €

285,24 €

876,90 €

466,16 €

1 821,03 €

7

1 004,06 €

251,42 €

1 987,04 €

2 208,52 €

625,89 €

8

1 030,26 €

821,56 €

836,76 €

1 619,88 €

1 513,26 €

9

1 152,36 €

1 197,77 €

839,78 €

883,88 €

960,57 €

10

0,00 €

840,91 €

601,87 €

1 009,32 €

0,00 €

11

871,72 €

263,29 €

724,85 €

1 176,00 €

0,00 €

12

695,39 €

0,00 €

616,02 €

1 970,80 €

0,00 €

SPOLU

5 855,14 €

8 950,68 €

10 677,70 €

15 668,29 €

9 690,40 €

          V súčasnosti platia občania daň za komunálny odpad 10,- EUR na osobu / rok. To znamená, že jeden občan platí za vývoz 1 plnej kuka nádoby 0,83,- EUR / mesiac.

Príklad: „Ak je v domácnosti 5 občanov (rodičia, deti a pod.), tak za mesiac uhradia odpad z kuka nádoby vo výške 4,15,- EUR“.  

„Občania sa sťažujú, že daň za odpad, a to 10,- EUR na osobu / rok je vysoká. Určite to nie je pravdou, pretože ak si porovnáme, že jedny cigarety, resp. káva stoja cca. 4,- EUR, tak stačí, keď občan si dá o jeden balík cigariet, resp. o jednu kávu menej, a to raz za mesiac a týmto má zaplatený  poplatku za vývoz kuka nádoby“.

Takže výhovorky občanov, že nemajú peniaze na zaplatenie daní, resp., že daň za odpad je vysoká nemá opodstatnenie.

Ďalší problém, ktorý obec trápi, je, že občania vyvážajú do veľkokapacitných kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí a v čase, ktorý nie je na to určený!

Príklad: „Na pletive pri kontajneroch je už skoro tri roky oznam, že otváracie hodiny pre verejnosť sú v letnom období  od 1. apríla do 30. septembra, a to v čase: utorok od 17:00 hod. do 19:00 hod., štvrtok od 17:00 hod. do 19:00 hod. a sobota od 14:00 hod. do 18:00 hod. Zimné obdobie od 1. októbra do 31. marca sú kontajnery zatvorené“.

            Na tabuli je uvedená aj veľmi dôležitá informácia, že „V PRÍPADE NAPLNENIE VKK, OTVÁRACIE HODINY NEPLATIA, AŽ DO ICH VYVEZENIA“.

            Čo nás veľmi mrzí, je to, že:

  • aj keď sú kontajnery plné a zatvorené, občania hádžu k plotu odpad a vôbec nedbajú na nariadenie, pričom tak znečisťujú životné prostredie a obci dávajú prácu navyše, pretože pri kontajneroch sa musí pravidelne upratovať,
  • občania hádžu do kontajnerov všetko, aj triedený odpad ako je papier, plast, plechovky, kov a pod., aj napriek tomu, že na plote je vyvesená veľká tabuľa, čo do kontajnerov nepatrí,
  • niektorí znevýhodnení občania sa pravidelne prehrabávajú v kontajneroch, robia neporiadok a taktiež ničia oplotenie pri kontajneroch, pretože sa tam chcú za každú cenu dostať,
  • v čase keď sú kontajnery zatvorené od 1.10. do 31.03., ľudia hádžu do kontajnerov odpad a nedbajú vôbec na nariadenie.

NA ZÁVER LEN CHCEM DODAŤ, ABY SI KAŽDÝ Z VÁS UVEDOMIL, ŽE:

  • šetriť životné prostredie je povinnosť občanov a nie dobrovoľnosť,
  • daň za komunálny odpad sa bude určite zvyšovať z 10,- EUR na minimálne 25,- EUR na osobu / rok,
  • do biologicky rozložiteľného odpadu nepatria plasty, papiere, kov, sklo a pod., pretože do biologicky rozložiteľného odpadu ľudia hádžu všetko, čo je veľká hanba,
  • triediť sa oplatí, pretože triedenie znižuje nielen náklady obce, ale aj občanov na vývoz odpadu.

Príklad: „Je smiešne, že v obci Ladomirová s počtom obyvateľov 1054 sa platí daň za komunálny odpad 10,- EUR za osobu / rok, a to za vývozom komunálneho odpadu 2 krát za mesiac. V malej obci Nižná Písaná, s počtom obyvateľov 85 je daň za odpady 15,- EUR za osobu / rok, pri vývoze odpadu 1 krát za mesiac“. A takýchto malých aj veľkých obcí, kde je daň oveľa vyššia, ako v našej obci je oveľa viac!

Dôleité na záver!

OBEC DOTUJE KOMUNÁLNY ODPAD Z VLASTNÝCH ZDROJOV!_

V roku 2017, približne 1 občan zaplatil iba 68,98 % nákladov za komunálny odpad. V roku 2018, to bolo už 55,63 %, v roku 2019 - 48,98 %v roku 2020 - 38,35 %. To znamená, že za rok 2020, obec musela dotovať komunálny odpad približne vo výške 16 161,- EUR. Obec má záujem o to, aby komunálny odpad nemusela dotovať, preto je nutné zvýšiť daň za odpad na 25,- EUR / osoba a rok. Všetko nad 25,- EUR je už pre obec ziskom, ktorý môže investovať do komunálnej techniky, resp. opráv ciest a pod.

Verím, že poskytnuté informácie sú pre Vás poučením, a že každá jedná domácnosť urobí nie v roku 2022, ale už teraz, svojou zodpovednosťou veľa PRE obec A HLAVNE pre životné prostredie!

Príklady ako ľudia dodržujú obecné nariadenia!

Papier do kontajnerov nepatrí! Papier patrí medzi triedený odpad, ktorý sa zbiera!

 

Drevo a drevené dosky do kontajnera nepatria! Dosky sú biologicky rozložiteľný odpad!

 

Do biologicky rozložiteľného odpadu nepatrí komunálny odpad!

 Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu