Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Daň za vývoz komunálneho odpadu sa od 01.01.2023 zvyšuje!

 08.08.2022

Ministerstvo životného prostredia a Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje obce a občanov, že obec má zo zákona zakázané financovať spracovanie a odvoz komunálneho dopadu z vlastných zdrojov! Povinnosť obcí spojených s nakladaním s komunálny odpadom súvisí iba :

  1. szabezpečením prepravy zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území,
  2. so zabezpečením zavedenia a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, jedlých olejov a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov,
  3. so zabezpečením zavedenia a vykonávania triedeného komunálneho odpadu pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
  4. so zabezpečením podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej  osoby.

          Povinnosť obcí nesúvisí s dotovaním komunálneho odpadu pre občanov a jeho vývozu, pretože obec neprodukuje žiaden komunálny odpad, ale tento odpad produkujú občania bývajúci v obci.

          Na základe uvedeného, upozorňujeme občanov, že všetky náklady spojené s odvozom odpadov sú na ťarchu občanov  a nie obce, pričom od 01.01.2023 náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu na 1 osobu sa zvýšia minimálne o 30 % (t. j.  20,- EUR na osobu / rok).

          Taktiež upozorňujeme občanov, že od 01.01.2023 v zmysle paragrafu 13, ods. 9, zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je zákaz zneškodňovať komunálny odpad skládkovaním, ktorý neprešiel úpravou. Tá má byť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch buď fyzikálna, termická, chemická alebo biologická. Čo to znamená? Úpravu odpadu v našej obci zabezpečuje firma FÚRA s.r.o. To znamená, že odpad, medzi ktorý patrí aj zmesový komunálny odpad (ZKO), musí uvedená firma pred uložením na skládku uložiť stabilizovaný cez sofistikované technológie. Nestačí ho len podrviť, polisovať alebo zneškodňovať ako doteraz. Tento odpad musí prejsť biologickým spracovaním, čiže odpad sa triedi pred  jeho uložením na biologicky rozložiteľný a nerozložiteľný. Pričom ten druhý sa následne uskladňuje na skládku komunálneho odpadu. Táto povinnosť je pre celý reťazec: štát, obce/mestá a priemysel. Je jasné, že prevádzkovatelia skládok odpadov musia od 01.01.2023 zabezpečiť úpravu a spracovanie komunálneho odpadu na vlastné náklady, čo pre obce a  mestá znamená, že náklady na spracovanie komunálneho odpadu pre občanov  vzrastú minimálne o 30 %.


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu