Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starosta - Problémy z praxe

 06.11.2020

h MÁJ 2020 /

 • Na základe zistených nezrovnalostí k projektu Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami  (Text znenia nezrovnalostí:Presun hmôt nie je možné priradiť k položke rozpočtu č. 39 „Dovoz vody pre zálievku rastlín“. Táto položka (v celkovom objeme 610m3) obsahuje kompletné náklady na dopravu vody po stavenisku, čomu zodpovedá aj jednotková cena vo výške 22,60,- EUR bez DPH za m3. SORO má za to, že zhotoviteľ mal fakturovať len skutočne dodaný presun hmôt vo výške 12,394 ton, t. j. položku rozpočtu č. 44 „Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné“ (ďalej len „Presun hmôt“). Toto množstvo zodpovedá fakturovaným položkám rozpočtu. Dňa 15.10.2012, Vám bola na základe predloženej Žiadosti o platbu č. 24120110047305 uhradená položka Presun hmôt vo výške 13 263,60,- EUR s DPH a dňa 29.11.2012 na základe predloženej Žiadosti o platbu č. 24120110047308 uhradená položka Presun hmôt vo výške 13 263,60,- EUR s DPH, ktoré boli následne zúčtované Žiadosťami o platbu č. 24120110047410 a č. 24120110047411, Vás týmto žiadame o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 23 639,14,- EUR s DPH)

  bola obec Ladomirová povinná vrátiť na účet Slovenskej agentúry životného prostredia sumu 23 639,14,- EUR do 30.04.2020. Obec Ladomirová si musela zobrať ďalšiu pôžičku v uvedenej sume, aby mohla uhradiť uvedené nezrovnalosti z projektu z roku 2012.

APRÍL 2020 /

 • Z dôvodu zlej ekonomickej situácii na Slovensku, Ministerstvo financií SR pristúpilo k znižovaniu výnosov DPFO pre mestá a obce, čo znamená, že obec Ladomirová dostane o 23 672,- EUR menej, ako bolo MF SR na začiatku roka oznámené. To znamená, že obec dostane o 14 936,- EUR menej, ako v roku 2019, čiže rok 2020 bude pre obec veľmi ťažkým.

SEPTEMBER 2019 /

 • Mal som stretnutie s pravoslávnymi veriacimi k problému kosenia pri Dome smútku a okolia pravoslávneho kostolíka. Títo občania sa ma pýtali na informácie o kosení uvedených pozemkov, pretože počuli rôzne vyjadrenia na moju osobu, že obec tieto pozemky nebude kosiť, z dôvodu, že obec Ladomirová platí Pravoslávnej cirkvi nájom za pozemky a tieto finančné zdroje si má cirkev použiť na vlastné kosenia svojich pozemkov. Opätovne ide o nepravdivé informácie, ktoré niekto rozpráva, resp. ide o ohováranie mojej osoby. Nikdy som takéto vyjadrenie pred nikým nepovedal, pričom obec pravidelne kosila, kosí a bude kosiť uvedené pozemky, s tým, že po dohode je obci poskytnuté od Pravoslávnej cirkvi palivo do kosačiek.
 • V obci Ladomirová neustále dochádza k rušeniu nočného kľudu. Týmto vyzývam občanov, aby pri akomkoľvek rušení nočného kľudu volali policajnú hliadku na číslo 158. Obec nemá obecnú políciu a keď mne ako starostovi sa volá, že dochádza k rušeniu nočného kľudu, aj tak musím volať policajnú hliadku. Verím, že spoločnými silami a hlavne oznamovaním rôznych priestupkov polícii, sa nám podarí obmedziť problémy s neprispôsobenými občanmi.

AUGUST 2019 /

 • Nielen na obec Ladomirová chodia rôzne anonymi (ako sme Vás už skôr informovali), ale tieto chodia aj na rôzne inštitúcie. Posledný anonym bol zaslaný na Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR vo Svidníku, a to na moju osobu, ako starostu obce. Bol som vypočúvaný vyšetrovateľom PZ k rôznym témam. Nemám pred nikým čo tajiť, a tak Vám poskytujem moju výpoveď – Vyjadrenie_Cuper_Vladislav. Na záver chcem uviesť, že človek, ktorý podával na mňa anonym, vedel, že informácie v anonyme sú nepravdivé a zavádzajúce, pretože keby som vedel, kto tento anonym písal, určite by som podal trestné oznámenie za ohováranie a poškodenie dobrého mena.
 • Občanom obce sú poskytované od rôznych ľudí zavádzajúce informácie. Jednou z takýchto informácií je to, že obec zakúpila do Komunitného centra v Ladomirovej, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia HKK SK nábytok. Ide o dezinformáciu a zavádzanie, pretože uvedená nezisková organizácia, získala z Prešovského samosprávneho kraja dotáciu na “Modernizáciu komunitného centra Ladomirová” vo výške 3 tis. EUR. Takže chcem popýtať občanov, nech si najprv zistia pravdivosť informácií, a potom nech ich podávajú ďalej.
 • Komunitné centrum Ladomirová, spolu z Obecným úradom Ladomirová, organizovali v stredu 28.8.2019 športový deň pre VŠETKY DETI z obce! Deti si zahrali rôzne hry a boli aj ocenené. Opätovne sa začali šíriť dezinformácie o tom, že tieto športové hry, boli iba pre “vyvolených“, čiže iba pre deti pochádzajúce z rómskej komunity. Podotýkam, že uvedený športový deň bol pre “všetky deti” z obce!
 • VYJADRENIE: Po športovom dni, ktoré organizovala Gréckokatolícka farnosť, cirkev Ladomirová, sme mali sťažnosti na to, že sa zrušilo multifunkčné ihrisko pri Základnej škole, a to demontovaním mantinelov. Následne vydávam uvedené stanovisko: Multifunkčné ihrisko nebolo zrušené, ale demontovaním mantinelov bolo zabránené, aby sa na ihrisku hrali športy ako futbal, hokejbal. Deti, mládež, občania si môžu na ihrisku zahrať tenis, volejbal, basketbal, nohejbal a iné športy. Môžno si poviete, že tieto športy sa dali hrať aj vtedy, keď tam boli mantinely. Ale nie je to pravda, pretože hra futbalu bola zakázaná, z dôvodu, že mantinely nespĺňali normy hlučnosti a ľudia v okolí sa permanentne sťažovali na hluk, pričom na obec prišla aj petícia uvedených občanov, aby sa hraniu futbalu zabránilo. Keď sa minulý rok zrušila hra futbalu, mládež začala hrať na ihrisku hokejbal. Taktiež touto hrou dochádzalo k veľkému hluku, pričom mládež nielenže demontovala volejbalovú sieťku, ktorá tam bola osadená, ale aj na bok odstavila basketbalové koše. Po rôznych upozorneniach mládeže, nielen z mojej strany, aby po hre vrátili na svoje miesto volejbalovú sieťku, ale aj basketbalové koše, sa tak nikdy neudialo. Dokonca začali využívať lavička ako bránky a nikdy ich nedali naspäť pod altánok. Ďalším problémom mantinelov bolo to, že obec musela pravidelne čistiť ihrisko od cigariet, fliaš od piva, plastových fliaš a pod. Mládež sa stále za mantinely vo večerných hodinách skrývala a robila neporiadok. Podotýkam, že Základná škola Ladomirová, využíva uvedené ihrisko na hodiny telocviku, a to niekoľko krát do týždňa. Aj učitelia sa neustále sťažovali, že na ihrisku je neustále neporiadok, pričom nemôžu v takom neporiadku mať hodiny telocviku. Preto bolo rozhodnuté, že mantinely budú demontované a budú osadené na asfaltové ihrisko pri veľkom futbalovom ihrisku smerom na Vagrinec, kde si mládež môže hrať fotbal, hokejbal, bez toho, aby to niekomu prekážalo. Čiže ihrisko nebolo zrušené, ale demontovaním mantinelov bolo zabránené, aby sa tam robil neporiadok, ale aj aby sa zabránilo neustálym sťažnostiam občanov na neúnosný hluk. 

JÚN 2019 /

 • Obec Ladomirová opätovne obdržala 6 rozhodnutí z Daňového úradu, pobočka Svidník o vyrúbení úrokov z omeškania za roky 2015-2016, a to v celkovej výške 1576,80,- EUR. Tieto finančné prostriedky boli zaplatené Daňovému úradu v 3 splátkach. Malo by ísť o posledné vyčíslenie úrokov z omeškania za neplatenie preddavkov na daň obce Ladomirová.

JANUÁR 2019 /

 • Obec Ladomirová obdržala rozhodnutie z Daňového úradu, pobočka Svidník o vyrúbení úrokov z omeškania za rok 2014 za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia  za zdaňovacie obdobie 2014 vo výške 948,30,-EUR. Po konzultácií s Daňovým úradom, pobočka Svidník, obci Ladomirová budú doručené rozhodnutia o vyrúbení úrokov z omeškania ešte za rok 2015 a 2016. Takže obec stále platí značné finančné prostriedky za nezodpovedné riadenie obce z minulosti.

NOVEMBER 2018 /

 • Dňa 15.11.2018 sme prevzali Protokol o výsledku kontroly “Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu”. Protokol nájdete v záložke “ODPADY-TRIEDENIE ODPADU-INFORMÁCIE, ale aj TU: NKU_protokol_kontroly_Komunalny_zber-ObcU_LA. Veľmi závažné boli zistenia, že “Náklady na komunálny odpad vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia 2015-2017, prevyšovali výnosy z miestneho poplatku (Čiže obec dopláca za komunálny odpad, ktorý vyprodukujú občania). Ročný predpis miestneho poplatku za komunálny odpad pokrýval v roku 2017 len 45,66 % skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Obec každoročne dopláca zo svojho rozpočtu za oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi, a to v roku 2015 celkom 5 072,11,- EUR, v roku 2016 celkom 5 886,59,- EUR a v roku 2017 až 11 654,08,- EUR”. Ďalej v protokole sú uvedené ďalšie závažné zistenia, pričom odporúčam občanom, aby si uvedený protokol prečítali. 

OBEC ZVYŠOVALA MINULÝ ROK DAŇ ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU Z 8,- EUR NA 10,- EUR. OBEC BY NEMALA PLATIŤ ZA KOMUNÁLNY ODPAD, KTORÝ VYPRODUKUJÚ OBČANIA. PRETO SA PRAVDEPODOBNE BUDÚ ZVYŠOVAŤ DANE ZA KOMUNÁLNY ODPAD A BUDÚ SA PRIJÍMAŤ TAKÉ OPATRENIA, KTORÉ ZNÍŽIA NÁKLADY OBCE SÚVISIACE S KOMUNÁLNYM ODPADOM.

OKTÓBER 2018 /

 • VÝZVA: Tento problém sa týka mňa ako osoby, ale nepriamo aj obce, pretože som starostom obce, a preto Vás aj ako starosta obce žiadam o pomoc. Posledné týždne jedna osoba ukazuje občanom sfalšované doklady o tom, že ma obžaloval prokurátor za fiktívne faktúry, resp. že som spreneveril  cca. 150 tis. EUR z obce. Týmto chcem požiadať občanov, ak sa im takéto listiny dostanú do rúk, resp. Vám ich niekto osobne ukázal, resp. ich ešte len ukáže, prosím vezmite si tieto listiny a automaticky volajte políciu na číslo 158, pretože ide o falzifikáty a jedná sa o trestný čin falšovania úradných listín. Tí, čo už takéto listiny videli a niekto im ich už ukázal, prosím neváhajte a kontaktujte ma, aby sme zabránili takýmto ľuďom páchať ďalšie trestné činy. ĎAKUJEM!

SEPTEMBER 2018 /

 • Slovenská agentúra životného prostredia vykonala kontrolu výsadby 877 ks drevín, ktoré obec mala vysadiť v rámci nápravných opatrení do 31.08.2018, v rámci projektu Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Pri kontrole bolo zistené, že 60 ks drevín bolo vytrhaných, ale boli na mieste a ďalších 40 ks drevín bolo taktiež vytrhaných, ale na mieste sa nenašli. Bolo zničených cca. 100 ks drevín, ktoré bude musieť obec objednať a vysadiť, a to v čo najkratšom termíne.

JE MI ĽÚTO, ŽE MÁME V OBCI “ŠKODCOV”, KTORÍ ASI NECHÁPU, ŽE SVOJIMI SKUTKAMI ROBIA ŠKODU OBCI. PRETO ICH CHCEM POPÝTAŤ, NECH SA NAD SEBOU ZAMYSLIA, LEBO FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA NÁHRADNÚ VÝSADBU IDÚ Z OBECNEJ KASY, PRIČOM MOHLI BY BYŤ POUŽITÉ NA SKRÁŠLENIE OBCE!

 • Dňa 13.09.2018 došlo k úmyselnému podpáleniu komunálneho odpadu pri veľkom ihrisku. Prvý požiar, ktorý bol pravdepodobne založený o 8:30 hod., sme zlikvidovali vlastnými silami. Po zlikvidovaní požiaru, asi o hodinu neskôr  nás kontaktoval Okresný úrad vo Svidníku, odbor životného prostredia, že na príkaz starostu obce bol podpálený veľkokapacitný kontajner komunálneho odpadu. Po telefonickom oznámení, že bol podpálený veľkokapacitný kontajner komunálneho odpadu, následne opätovne prebehla obhliadka kontajnerov, pričom jeden kontajner nehorel, iba tlel. Po jeho rozhorení sme na jeho uhasenie už museli volať Hasičský zbor zo Svidníka. Zaujímavé na tom všetkom je, že niekto musel podpáliť kontajner a následne ohlásil jeho podpálenie. Je veľkým šťastím, že po ohlásení nás ihneď pracovníci životného prostredia kontaktovali, čím sa predišlo zničeniu veľkokapacitného kontajnera a aj životného prostredia. 

TAKŽE V OBCI MÁME ĽUDÍ, KTORÝM NA OBCI NEZÁLEŽÍ A PODOBNE AKO TO BOLO MINULÝ ROK, TAK AJ TENTO ROK SA STRETÁVAME S TAKZVANÝMI “ŠKODCAMI”, ktorí majú za úlohu obci škodiť. PRETO VYZÝVAM VŠETKÝCH OBČANOV, ABY PRI KAŽDOM, AJ NAJMENŠOM PODOZRENÍ, ŽE NIEKTO KONÁ NEKALO, VOLALI STAROSTU OBCE, RESP. ZAMESTNANCOV OBCE, ABY SA PREDIŠLO ŠKODÁM NA MAJETKU, AKO TENTO RAZ. ĎAKUJEM!

AUGUST 2018 /

 • V posledných týždňoch sa počet sťažujúcich občanov na rušenie nočného pokoja, krádeže a podobne zvýšil niekoľko násobne. Po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky vyzývame občanov, aby akúkoľvek krádež, či už ovocia, finančných prostriedkov, rušenie nočného kľudu a pod. ihneď nahlásili na číslo 158. Obec nemá v súčasnosti žiadne “páky” na to, aby zabránila zvyšovaniu týchto sociálno-patologických javov. Ak občania budú častejšie volať na Policajný zbor, tí, ktorí kradnú, resp. rušia nočný kľud a pod.  budú za to potrestaní, čím sa zabezpečí to, že sa tieto skutky nebudú ďalej konať. PRETO EŠTE RAZ VYZÝVAM OBČANOV, ABY PRI AKÝCHKOĽVEK NÁZNAKOV PORUŠOVANIA ZÁKONA VOLALI POLÍCIU NA ČÍSLO 158. ĎAKUJEM!

 • V súčasnosti je veľkým problémom to, že Technické služby mesta Svidník obci Ladomirová nevedia zabezpečiť vývoz veľkokapacitných kontajnerov načas. To sa už stalo niekoľký krát od začiatku roka. Po doručení objednávky na vývoz veľkokapacitných kontajnerov z obce Ladomirová, trvá vývoz týchto kontajnerov Technickým službám mesta Svidník minimálne 2 týždne. Za túto dobu sú kontajnery preplnené a pri nich je neskutočný neporiadok. PODOTÝKAM, ŽE TO NIE JE CHYBA OBCE, ALE FIRMY, KTORÁ NEDOKÁŽE ZABEZPEČIŤ ICH VÝVOZ NAČAS. V súčasnosti obec je v jednaní o vývoz veľkokapacitných kontajnerov s novou firmou. Dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť, aby tieto kontajnery boli vyvážané po nahlásení objednávky max. do 4 dní, čím by sa mala zabezpečiť väčšia čistota pri nich. ĎAKUJEM ZA TRPEZLIVOSŤ!

Obec Ladomirová opäť riešiť staré “hriechy”!

 • Dňa 27.08.2018 sme obdržali z Daňového úradu Prešov, pobočka Svidník ďalších 8 rozhodnutí, ktorými obci boli vyrúbené úroky z omeškania za neodvedenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činností za rok 2014 v sume 443,80,- EUR. Čiže obec musí spolu vyplatiť Daňovému úradu úroky z omeškania vo výške 1133,70,- EUR!
 • Dňa 23.08.2018 obec poštovou zásielkou prijala ďalší anonym – TU: ANONYM_08_2018.  Ja ako starosta obce, sa budem samozrejme uvedeným anonymom zaoberať, pričom práve od p. Olčáka sme mali niekoľko sťažností nielen na rušenie nočného kľudu neprispôsobivými deťmi, ale aj na rýchlu jazdu vodičov, ktorí jazdia veľkou rýchlosťou popri bytovke. Následne aj na základe jeho podnetu, obec zakúpila spomaľovač jazdy, ktorý v najbližšej dobe bude na ceste osadený.
 • Dňa 20.08.2018 sme obdržali z Daňového úradu Prešov, pobočka Svidník 10 rozhodnutí, ktorými obci boli vyrúbené úroky z omeškania za neodvedenie vybraných preddavkov na daň, z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2015. Úroky boli vyrúbené v celkovej výške 689,90,- EUR. Takže obec prichádza opätovne o ďalšie finančné zdroje!
 • V zmysle kontroly Slovenskej agentúry životného prostredia k projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová”, obec mala vysadiť 1500 ks drevín. Kontrolou bolo zistené, že ich bolo vysadených 623 ks. Obec zakúpila chýbajúcich 877 ks drevín v hodnote cca. 6 000,- EUR a začala s ich výsadbou. Obec prišla o ďalšie VEĽKÉ finančné prostriedky, ktoré mohli byť investované do obce!

VYJADRENIE:  UŽ 2 ROKY RIEŠIM PROBLÉMY, KTORÉ BÝVALÝ STAROSTA OBCE AJ Z URČITÝMI ĽUĎMI SPÔSOBIL. UŽ BOLO PORIEŠENÝCH NESKUTOČNE VEĽA PROBLÉMOV A ZAPLATENÝCH NESKUTOČNE VEĽA DLHOV, KTORÉ NÁM ZANECHALI. AJ PO 2 ROKOCH SA OBJAVUJÚ STARÉ “HRIECHY”, KTORÉ MUSÍME PLATIŤ NA ÚKOR TOHO, ABY PENIAZE IŠLI NA ROZVOJ OBCE!

JÚL 2018 /

 • Dňa 30.07.2018 obec obdržala list z Prezídia policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Národná protikorupčná jednotka, a to vo veci poskytnutia správy a súvisiacich listinných dokladov týkajúcich sa prípravy a realizácie projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová”. Obec Ladomirová nedávala žiadne podnety k prevereniu uvedeného projektu, čiže neviem za akým účelom si NAKA žiada uvedený projekt. Projekt sa týkal výstavby potoka od rómskej osady a bol v hodnote cca. 900 tis. EUR.
 • Koncom roka 2017 si Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku vyžiadalo účtovníctvo obce Ladomirová. Dňa 19.07.2018 obec obdržala z Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku “Upovedomenie o vznesení obvinenia“. V uvedenom liste sa uvádza “Na základe vypracovaného znaleckého posudku, ktorý vypracoval znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo, ako aj ostatného spisového materiálu dňa 13.07.2018, podľa § 206, ods. 1, Trestného poriadku bolo vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237, ods. 1,  ods. 3, písm. a) Trestného zákona.”
 • DRUHÉ ANONYMNÉ PODANIE: Druhé anonymné podanie nám prišlo 2.7.2018 a týka sa parkovania kamiónov pri obchode, ktorý prevádzkuje p. Drozd. Anonym si môžete prečítať TU: ANONYM_02_07_2018.

VYJADRENIE: Opäť chcem popýtať anonymného pisateľa, aby sa radšej zastavil na obecnom úrade, ak má nejaký problém, resp. sťažnosť a nie vypisoval anonymné podania! Aj tieto anonymi nám poukazujú na to, že niektorí občania Ladomirovej sa budú radšej skrývať a písať anonymi, akoby riešili problémy, resp. na problémy poukazovali ako občania a nie anonymní pisatelia. Ale bližšie k uvedenému anonymu. Vzhľadom k tomu, že pri uvedenom obchode stojí denne niekoľko kamiónov, pretože obchod sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu, je mi ťažko identifikovať parkovanie bieleho, resp. červeného kamióna. Ak máte ich značky, resp. fotky, ktoré by dokazovali parkovanie uvedených kamiónov, prosím, zastavte sa na obecnom úrade, aby sme vedeli, komu tieto autá patria. Na základe toho, môžeme identifikovať vlastníkov kamiónov a upozorniť ich na túto skutočnosť. Tuším ešte za bývalého starostu obce bolo prijaté VZN, ktoré sa týka využívania obecných pozemkov na parkovanie. Takže na základe identifikácie týchto áut, je možné následne žiadať od vlastníkov kamiónov náhradu za využívanie obecných komunikácii. ĎALEJ SI VYPROSUJEM, ABY STE NIELEN MŇA, ALE AJ ZAMESTNANCOV OBCE URÁŽALI, ŽE NÁS NIEKTO PODPLÁCA, RESP. ŽE BERIEME ÚPLATKY! Vaše vyjadrenie beriem ako bezcharakterné obvinenie, ktorého cieľom je pošpiniť nielen moje meno, ale aj zamestnancov obce! 

 • A MÁME TU ĎALŠIE ANONYMNÉ PODANIE:. Prvé podanie bolo anonymne odoslané na Krajský úrad životného prostredia v Prešove, a to v nasledujúcom texte: Text: Dobry den nakolko opakovanim stažnostiam a opakovaným vyzvam  na vičistenie potoka v obci ladomirova je potok ktory bol financovani europskou uniou stale v katastrofalnom stave.Je tam bordel spina nanosi blata stare pračky a ini bordel.Nakolko starosta obce ladomirova Vladislav Cuper zamestnava štiroch ciganov ktory beru plat za ničnerobenie žiadame o napravu tochto problemu inač sme ochotní postupit s timto problemom višie  Dakujem s pozdravom L.K

VYJADRENIE: Potok, ktorý stál 900 000,- EUR sme čistili od neporiadku tento rok už 4 krát. Posledný krát to bolo na začiatku mesiaca júl 2018, a to aj na základe uvedeného podnetu. Tento potok je pravidelne zaplavený odpadkami, a to z dôvodu, že sa priamo v ňom, resp. jeho blízkosti sa nachádzajú 2 nelegálne skládky, ktoré boli nahlásené na Okresný úrad, odbor životného prostredia, a ktoré v súčasnosti vyšetruje Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku, o čom sme dostali aj upovedomenie o začatí trestného stíhania. Pri veľkom daždi je všetok neporiadok nachádzajúci sa na týchto skládkach, ktoré sú v rómskej osade splavovaný po potoku za 900 000,- EUR, ktorý je už zanesený bahnom, zarastený a pod. Obec pravidelne čistí od neporiadku tento potok za 900 000,- EUR, ale na to, aby sa vyčistili aj nánosy bahna a blata zatiaľ obec nemá. POPÝTAM AJ UVEDENÝ ANONYM, ABY RADŠEJ NAVŠTÍVIL OSOBNE MŇA – STAROSTU OBCE AJ OHĽADOM UVEDENEJ VECI, AKO MÁ PÍSAŤ ANONYMI. PODOTÝKAM, ŽE K DNEŠNÉMU DŇU ZA MNOU OSOBNE NEBOL ŽIADEN OBČAN OBCE OHĽADOM ČISTENIA POTOKA!

JÚN 2018 /

 • Na základe sťažnosti občanov, bolo zistené, že dlažba na cintoríne bola vybraná a použitá na podstavec náhrobného pomníka. Preto sme sa rozhodli, že chodník po dlhých rokoch dostaviame. Preto chceme požiadať občanov o trpezlivosť, pretože všetko sa naraz nedá urobiť. Ďakujeme.
 • Obec rekonštruovala na základe požiadavky, ale aj zamestnancov pošty prevádzku Slovenskej pošty a.s. v Ladomirovej. Obec rekonštruovala uvedené priestory na základe projektu, ktorý Slovenská pošta a.s. obci doručila. Dôvody rekonštrukcie boli hlavne tie, aby sa zefektívnili, vynovili priestory poštovej prevádzky, aby poštová prevádzka mala umývadlo s vodou a odpadom a aby sa  zabezpečilo, aby v pošte nedochádzalo k úniku tepla, pretože vedúca pošty hlavne v zimných mesiacoch sa sťažovala na zimu. Taktiež to bol dôvod aj ten, že obec má záujem naďalej zefektívňovať priestory obecného úradu, dávať ich do nájmu súkromným osobám, aby sa tieto priestory vynovili a zefektívnili. Obec dostala prvé sťažnosti na prevádzku pošty, že je malá a hlavne, že  klient, ktorý si preberá listové zásielky, resp. peniaze, nemá žiadne súkromie, pretože za ním stoja ďalší ľudia. Preto obec podala sťažnosť na Slovenskú poštu a.s., aby vytvorila tkzv. osobnú zónu pre klientov, aby pri preberaní zásielok nedochádzalo k narušeniu súkromia. Ja ako starosta obce navštevuje poštu denno-denne, pričom som sa nestretol so situáciou, aby mi niekto narúšal osobnú zónu pri preberaní listových zásielok. Ale aj napriek tomu, máme záujem vyjsť občanom v ústrety.
 • Pri pošte na prízemí sú toalety. Tieto začínajú byť nebezpečné, pretože dlažba pod toaletami klesá, na toalete praskajú múry a niektoré majú tendenciu spadnúť. Preto obec musí pristúpiť k demolácii uvedených toaliet, pretože nie je možné kvôli bezpečnosti tieto toalety prevádzkovať. Všetky priečky sa musia vybúrať, pričom z toaliet má záujem firma ESKLASE s.r.o. Beňadikovce, ktorá v mesiaci júl chce otvoriť kaviareň, urobiť z týchto priestorov sklad, resp. po čase prevádzku na výrobu pizze. Po uvedenej rekonštrukcii má obec záujem rozšíriť prevádzku pošty aj o chodbu, aby klienti mali dostatok priestranstva a osobnej zóny pri návšteve pošty.
 • Po demolácii toaliet chce obec pristúpiť k prepojenie vonkajších toaliet, ktoré sú pre turistov z obecným úradom. V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii a povoleniu upraviť toalety, z dôvodu, že tieto boli vybudované v rámci projektu Regenerácia obce Ladomirová, pričom od roku 2017 po dobu 5 rokov, bez súhlasu ministerstva obec nemôže na uvedených toaletách robiť žiadne úpravy. Verím, že súhlas dostaneme a konečne budú na obecnom úrade toalety na úrovni.
 • Obec dostala sťažnosti k autobusovej zastávke pri rómskej osade, že tam nie je lavička. Lavička bola demontovaná, z dôvodu, že bola stará, železa popraskané a hlavne bola nebezpečná. Lavičku mal opraviť stolár, ktorý sa na to podujal. Po cca. 2 týždňoch nám bolo oznámené, že z dôvodu veľkej pracovnej vyťaženosti, nie je možné zo strany stolára sa pustiť do jej opravy.  Následne lavička bola prenesená na Základnú školu, kde ju mal opraviť školník.  Následne po konzultácii sme sa rozhodli objednať novú, krajšiu a bezpečnejšiu lavičku. Už prešiel mesiac a urgovali sme výrobcu, kedy lavičku dodá. Dostali sme odpoveď, že v najbližšej dobe. Takže čakáme, kedy bude lavička hotová a konečne ju na autobusovú zastávku umiestnime. Následne týmto chceme poďakovať p. Martinovi Zribkovi, ktorý sponzorsky doniesol dosky na lavičku zadarmo.
 • Pán Drotár, ktorý býva pri Základnej škole sa sťažoval, prečo neopravujeme betónový plot zo spodnej strany jeho domu. Oboznámili sme ho, že obec nemá na ďalšiu rekonštrukciu oplotenia finančné prostriedky, pričom oplotenie pri Základnej škole obec spláca v mesačných splátkach.
 • Z priestranstva, ktoré sa vytvorilo pri rekonštrukcii oplotenia pri Základnej škole, obec chce vytvoriť park, kde by si mohli občania obce posedieť, porozprávať, stretnúť sa a pod. Aj tu občania mali sťažnosti, že park nechcú, aby tam nevysedávali občania rómskej národnosti. Len chcem podotknúť, že obec skutočne nemá žiadne priestranstvo napr. pre mamičky s deťmi, kde by si mohli mamičky oddýchnuť, porozprávať sa a deti v ich blízkosti sa pohrať. Obec sa zapojila do grantu, ktorý realizuje Vysoká škola ekonomická Košice, pričom je tu možnosť, že obec získa na nákup lavičiek a pod. grand vo výške cca. 1000,- EUR.

MÁJ 2018 /

 • DANE: V súčasnosti sa roznášajú rozhodnutia o vyrúbení daní na rok 2018. Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí dňa 08.12.2017 schválilo “VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová“. Vzhľadom na skutočnosť, že obec minulý rok bola stále v nútenej správe, v zmysle zákona mala povinnosť zvyšovať dane. Preto sa OZ rozhodlo zvýšiť daň z pozemkov za ornú pôdu o 0,15 % a ostatných pozemkov o 0,05 %. Ďalej sa zvyšovala daň za miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady z 8,- EUR za osobu / rok,  na 10,- EUR za osobu / rok. Starosta obce navrhoval zvýšenie až na 12,- EUR za osobu / rok, a to z dôvodu, že obec v roku 2017 doplácala za vývoz komunálneho odpadu zo svojho rozpočtu viac ako 4 tis. EUR. Niektorí občania sa boli sťažovať, prečo sa opätovne zvyšovali dane. Po prvé: dane schvaľuje obecné zastupiteľstvo a nie starosta obce! Týmto upovedomujem občanov, ak sa chcú sťažovať, nech oslovia poslancov obecného zastupiteľstva a nie starostu obce. Starosta obce dane nezvyšuje, iba podáva návrhy. Po druhé: Podľa mňa, ako starostu obce, obec nemá čo doplácať zo svojho rozpočtu na náklady, ktoré vznikajú z odvozom komunálneho odpadu. Je to odpad občanov a nie obce. Občania ho produkujú a preto by mali zaňho zaplatiť sami. Po tretie: Obci vznikajú každý rok ďalšie náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok. Ak bude obec musieť likvidovať aj naďalej nelegálne skládky, vzniknú tým obci ďalšie náklady, čo sa automaticky odzrkadlí na zvyšovaní daní na budúci rok. PRETO TÝMTO VYZÝVAM OBČANOV, ABY NEVYTVÁRALI NELEGÁLNE SKLÁDKY, pretože škodia nielen životnému prostrediu, ale hlavne samým sebe.

VYHLÁSENIE:

 • Dňa 09.05.2018 som bol z deťmi na začiatku Ladomirovej, na kopci púšťať šarkana. Bicykle sme si nechali pri ceste. Zrazu pri nich zastavila dodávka s poľskou evidenčnou značkou, vyžiel z nej vodič a jeden horský bicykel a kolobežku naložil do dodávky a odišiel preč. Aj napriek tomu, že sme naňho kričali, behali za ním a ihneď volali políciu, nepodarilo sa vodiča zastaviť, ani ho chytiť. Človek, ktorý okráda druhých, len preto, aby mal z toho úžitok, je bezcharakterným človekom! Takýto človek si chce ľahko zarobiť peniaze, a to na úkor tých, ktorých okráda. Minulý rok sme v obci mali niekoľko krádeží. Dva krát sa opakovali krádeže v bytovke a jedna krádež bola u rodiny Šmajdovej. Je potrebné, aby sme mali bezpečnú obec, aby sme sa nebáli nechať bicykel pri plote, aby nám ho niekto neukradol, aby sme sa nebáli, že do nášho domu niekto vnikne a vykradne ho. Preto sa budem snažiť rozšíriť kamerový systém v obci, aby boli pokryté všetky ulice na vjazde a výjazde z obce. Bude to ťažké, pretože obec nemá vôbec peniaze nazvyš. Keby sa obec roky nerozkrádala, už dávno sme mohli žiť v oveľa bezpečnejšej a krajšej obci, ako doposiaľ!

FEBRUÁR 2018 /

 • ANONYM: V obci máme pisateľa, resp. pisateľov, ktorým sa asi zapáčilo písať anonymi. Dnes t. j. 09.03.2018 som sa dostavil na Okresný úrad, odbor životného prostredia vo Svidníku. Tento mi oznámil, že na odbor životného prostredia do Prešova prišiel anonymný list, vo veci nelegálnej skládky v obci Ladomirová. Uvedený anonym bol postúpený Okresnému úradu, odboru životného prostredia vo Svidníku  na priame vybavenie. Anonymný pisateľ v ňom uvádza, že niekoľko krát upovedomili starostu obce, že nad rómskou osadou je nelegálna skládka a starosta obce tieto sťažnosti ignoruje a pod. Ako som už viac krát povedal, pričom to zopakujem, ten kto píše anonym, sa bojí zverejniť svoje meno, lebo vie, že v anonyme píše klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce informácie!

VYJADRENIE: Do dnešného dňa sme na obec Ladomirová nedostali žiadne upovedomenie, či už písomné, alebo ústne, že nad rómskou osadou je nelegálna skládka. Asi pred dvomi mesiacmi na túto nelegálnu skládku upozornil Policajný zbor vo Svidníku, pričom sme uvedenú skládku s príslušníkmi polície navštívili. Na skládke sa nachádza rôzny odpad, či už chladnička, práčka, dokonca rozobrané auto (sedačky, blatníky a pod.). Na skládke sme našli od uvedeného auta ŠPZ-tku. Zistilo sa, že časť auta na nelegálnej skládke patrí pánovi XYZ, ktorý býva vo Svidníku (momentálne sa zdržuje v zahraničí)  a jeho rodičia bývajú v rómskej osade. Na základe zistenia, že sa tam nachádza nelegálna skládka, som navštívil OÚ, odbor životného prostredia vo Svidníku. Písomne som im oznámil, že nad rómskou osadou sa nachádzajú 2 nelegálne skládky. Jedna hore celkom na kopci, ktorá sa vytvorila za bývalého starostu obce, pričom sa tam nelegálne vyvážali tony odpadu roky a druhá nelegálna skládka, ktorá sa vytvorila teraz. Ďalej bolo oznámené, že v rómskej osade, za obytnými domami pri potoku sa nachádza 3 nelegálna skládka. Pričom keď tečie väčšia voda, všetok neporiadok sa splavuje do rieky Ladomirka. Ďalej písomne bolo oznámené, že obec Ladomirová nemá dostatok finančných prostriedkov na sanovanie týchto nelegálnych skládok. Zástupca starostu obce Mgr. Pavol Jesenský sa do riešenia novovybudovanej nelegálne skládky osobne angažoval. Stretol sa so zástupcami urbariátu a poľovníckym združením, pričom bolo dohodnuté, že za spoločnej finančnej spoluúčasti sa vybuduje na ceste závora, ktorá zabráni, aby ľudia vyvážali odpad hore nad rómsku osadu a tak sa vytvárali ďalšie  nelegálne skládky. CHCEM DODAŤ, ŽE OBCI VZNIKAJÚ VEĽKÉ NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE TAKÝCHTO NELEGÁLNYCH SKLÁDOK, PRIČOM AK SA BUDÚ ZVYŠOVAŤ NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ODPADOV V OBCI, AUTOMATICKY SA BUDÚ ZVYŠOVAŤ AJ DANE! Na záver chcem anonymnému pisateľovi uviesť, že keby prišiel na obecný úrad a oznámil to, zistil by, že daný problém sa rieši. Predišiel by tomu, že zbytočne strávil svoj čas písaním anonymu a ešte mal k tomu zbytočné náklady na zakúpenie známky!

 • ANONYM: Piatok 16.02.2018 sme obdržali ďalší anonym (Pozri: Anonymous_16_02_2018). Už som na verejnom zhromaždení niekoľko krát povedal, že na žiaden anonym nebudem reagovať, pretože nie je komu odpovedať! William Shakespeare raz povedal, že anonym nikdy za nič nestojí, lebo ten, kto ho píše, sám svoje meno nepokladá za nič, pretože sa ho bojí zverejniť! Ale aby som anonymného pisateľa uviedol na správnu mieru. P. Jesenská nechce a ani nebude kandidovať za starostku obce, čiže ten, kto Vám to povedal, Vás zavádzal, klamal, resp. Vy klamete a zavádzate iných ľudí, keď rozširujete nepravdivé informácie.  Ďalej je mi ľúto, že keď niekto spieval a kričal na zastávkach, tak iba p. Jesenská sa ozvala, upozorňovala ich, resp. volala políciu a skoro nikto iný sa ku nej nepridal, čiže ani Vy, podľa Vášho vyjadrenia. V závere privítam, keď aj Vy pridáte ruku k dielu a budete riešiť túto negatívnu situáciu o ktorej píšete, pretože čím viac ľudí sa spojí, tým je väčšia sila. Verím, že už nebudete iba v ústraní pozorovať čo sa deje a vypisovať anonymné listy, ale sa pridáte k pani Jesenskej a nám ostatným a budete aj  Vy na nich kričať, upozorňovať ich a volať na nich políciu, aby sme mali v obci poriadok!
 • V roku 2016, a to za mesiace 01, 02, 03, 04, 05 /2016, zastupujúci starosta obce Ing. Dr. Jozef Žák nevyplatil Sociálnej poisťovni odvody na poistnom za zamestnancov obce. Dňa 23.06.2017 Obec Ladomirová obdržala “Rozhodnutie” zo Sociálnej poisťovne vo Svidníku, v ktorom sa uvádza, že vzhľadom k tomu, že Obec Ladomirová za obdobie január 2016 až máj 2016 nezaplatila včas poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity, bolo jej vyrúbené penále vo výške 1 829,17,- EUR! Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper sa voči uvedenému rozhodnutiu odvolal. Vo februári sme obdržali odpoveď, že odvolanie voči nášmu rozhodnutiu sa zamieta v plnom rozsahu a obec Ladomirová je povinná vyplatiť penále vo výške 1 829,17,- EUR. Prvá splátka za uvedené penále bola uhradená dňa 05.02.2018 vo výške 929,17,- EUR. Druhá bude uhradená až keď obec obdrží finančné prostriedky z MF SR, t. j. 20.02.2018. Je veľká škoda, že sa tak nezodpovedne v minulosti pristupovalo k riadeniu obce. Tieto finančné zdroje sme mohli použiť efektívnejšie, napr. na nákup asfaltu, rekonštrukciu obecnej sály a pod.
 • STAROSTA OBCE LADOMIROVÁ PhDr. Vladislav CUPER, TÝMTO UBEZPEČUJE VŠETKÝCH OBČANOV, ŽE OD JEHO NÁSTUPU DO FUNKCIE STAROSTU OBCE OD 08.05.2016, MÁ OBEC LADOMIROVÁ VYPLATENÉ VŠETKY záväzky OBCE. Nemôže sa stať, aby nejaký záväzok nebol vyplatený, ako to bolo v minulosti!!!
 • Rozhodnutím MF SR bola zrušená nútená správa. To neznamená, že obec je z najhoršieho vonku. V súčasnosti obec spláca záväzky voči bankám, a to Prima banka Slovensko a.s., Štátny fond rozvoja bývania, Slovenská záručná rozvojová banka, ktoré sa do nástupu starostu obce PhDr. Vladislava Cupera vôbec neplatili. Obci bol vypovedaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Slovenskej záručnej rozvojovej banky. Následne po dohode so všetkými inštitúciami, obec má voči nim dlh vo výške 240 683,70,- EUR a mesačné splátky uvedených dlhov sú vo výške 2881,91,- EUR. Veľkým problémom obce boli nevyplatené faktúry a hlavne exekučné konania. Dlh voči veriteľom predstavoval  výšku 566 741,48,- EUR. Uvedený dlh sa spláca mesačnými splátkami firme Magellan Central Europe s.r.o., ktorá za obec všetky dlhy vyplatila, mesačne vo výške 5 354,- EUR. Rozpis mesačných splátok je rozpísaný tu: Zoznam_dlhov_splatok-ObcU_LA_od_01_01_2018
 • Dňa 31.01.2018 bolo listom Ministerstva financií SR oznámené obci Ladomirová, že odo dňa 01.02.2018 bola  zrušená nútená správa a následne bol odvolaný nútená správca. Obec prechádza do “ozdravného režimu”. (viď. rozhodnutie:  Rozhodnutie_zrusenie_NS-ObcU_LA ).

JANUÁR 2018 /

 • Pretože obecná sála je stále v zlom stave, rozhodlo sa, že sa postupne začne obecná sála rekonštruovať. V súčasnosti prebiehajú v sále “pod balkónom” murovacie práce, elektroinštalačné práce, pretože sa mení stará elektroinštalácia za novú, stierkovacie práce a pod. Predpokladá sa, že prvá fáza opravy priestorov “pod balkónom” bude ukončená do konca mesiaca január 2018. V polovici mesiaca február 2018, sa začne s prestavbou aj obecnej sály. Veríme, že aspoň z časti sa nám podarí vynoviť ďalšie obecné priestory a že sa v nich budete cítiť oveľa lepšie.
 • Dňa 11.01.2018 bola odoslaná žiadosť na Ministerstvo financií SR o zrušenie nútenej správy. Po konzultácii s Ministerstvom financií SR a po doložení ďalších potrebných podkladov k zrušeniu nútenej správy, bude nútená správa oficiálne  zrušená k 31.01.2018. Od 01.02.2018 obec bude fungovať v “OZDRAVNOM REŽIME”, pretože dlhy obce ešte stále prevyšujú príjmy. Tak ako sa predpokladalo, obec bude mesačne splácať všetky dlhy vo výške cca. 8 500,- EUR, a to po dobu minimálne 8 rokov. Obecné účty už nie sú blokované exekučnými príkazmi, čiže  ich obec môže používať podľa potreby. Zatiaľ niektoré majetky obce sú blokované exekúciami, ale vzhľadom k tomu, že odblokovanie na Katastrálnom úrade trvá cca. 2 týždne, počítame, že v priebehu mesiaca január už nebude majetok obce blokovaný.

December 2017 /

 • Dňa 19.12.2017 bola medzi spoločnosťou Magellan Central Europe s.r.o. a Obcou Ladomirová podpísaná zmluva o pristúpení k záväzku. Pre obec to znamená to, že sa vyplatia skoro posledné všetky záväzky obce, a to uvedenou spoločnosťou vo výške 146 890,27,- EUR. Medzi uvedené záväzky patrí vyplatenie 9 exekúcií, z toho posledné 3 budú vyplatené najneskôr do 31.01.2018, ďalej 29 faktúr, 3 pôžičky od súkromných firiem a 1 nájomnú zmluvu (viď. Povinné zverejňovanie / Zmluvy). Ak obec vyplatí všetky exekúcie a obci budú odblokované všetky účty, ale aj majetok obce, obec Ladomirová požiada Ministerstvo financií SR o zrušenie nútenej správy, čo sa predpokladá v januári 2018. 

November 2017 /

 • Jednou z nevyplatených faktúr od roku 2006, bola aj nevyplatená faktúra č. 30/2013 vo výške 960,- EUR, a to firme ML-audit, s.r.o. Svidník, za vykonanie auditu za rok 2012. Už vtedy audit zistil, že záväzky po lehote splatnosti (po 60 dňoch) boli v roku 2012 vo výške 117 tis. EUR. Podiel záväzkov po lehote splatnosti, ku skutočným bežným príjmom v roku 2012 stúpol o 24 %, čím bola splnená podmienka ozdravného režimu. Záväzky vtedy činili sumu vo výške 534 tis. EUR, za rok 2012. “Audit jasne konštatoval, že je potrebné prijať neodkladné opatrenia na ozdravenie finančnej situácie, a to aj za cenu uplatnenia ustanovenia § 19, zákona č. 583/2004, Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.” Správu z auditu, ktorý bol vykonaný v roku 2013, si môžte prečítať tu: Sprava_auditora_2012_ObcU_Ladomirova.

UŽ V MARCI 2013 VEDEL BÝVALÝ STAROSTA OBCE A POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ŽE OBEC JE NA TOM FINANČNE VEĽMI ZLE. V ZMYSLE ZÁKONA NEZAVIEDLI OZDRAVNÝ REŽIM A NECHALI OBEC, ABY SA “POTOPILA”. A STAČILO IBA ZODPOVEDNE PRISTUPOVAŤ K PRÁCI, NA KTORÚ IM OBČANIA DALI MANDÁT!

 • V priebehu mesiaca november a začiatkom mesiaca december je naplánovaná oprava cestných výmoľov po obci. Vzhľadom k tomu, že nebolo dostatok finančných prostriedkov na materiál, nebolo možné opravy uskutočniť skôr. Taktiež posledné týždne je dosť upršané počasie a opravy by v takomto počasí neboli efektívne. Oprava sa uskutoční betonážou výmoľov. Dúfame, že oprava vydrží aspoň cez zimu.
 • Na konci mesiaca november 2017, Obec Ladomirová začala podpisovať dohody s veriteľmi o urovnaní a uznaní záväzkov, ale aj o novácii dlhu, pričom obec chce, aby všetky staré dlhy, ktoré nám bývalé vedenie obce zanechalo, boli vyplatené do 31.12.2017, a to na základe schválenia pôžičky od firmy Magellan Central Europe s.r.o., ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo. Ak nám tento kroj vyjde, od 01.01.2018, by sa zrušila nútená správa. Jednotlivé dohody sú zverejnené v záložke “Povinné zverejňovanie – Zmluvy”. Predbežne je potrebné vyplatiť staré záväzky vo výške cca. 170 000,- EUR.

NIE JE TO ĽAHKÁ SITUÁCIA, ALE DÚFAM, ŽE SA NÁM PODARÍ DLHY VŠETKÝM VERITEĽOM VYPLATIŤ. K DNEŠNÉMU DŇU, JE ICH OKOLO 50, PRIČOM PO VYPLATENÉ DLHOV BY SME MALI MAŤ IBA 4 VERITEĽOV A MESAČNÁ VÝŠKA SPLÁTOK BY SA MALA POHYBOVAŤ OKOLO 8 000,-  až 9 000,- EUR.

 • Verejné osvetlenie: Dňa 20.11.2017 bola zaslaná 3 reklamácia firme EUROVIA SK, a.s. a firme GAS-MG s.r.o. vo veci neplnenia si zmluvných podmienok, vzhľadom na skutočnosť, že Obec Ladomirová už 2 krát reklamovala uvedeným firmám svetlá verejného osvetlenia, ktoré nesvietia. Posledná 3 reklamácia sa niesla v takomto duchu “Následne Vám týmto oznamujeme, že ak naša reklamácia nebude vybavená do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia listovej zásielky, pristúpime k hore uvedenému kroku – opravu vykonáme na vlastné náklady a faktúru za opravu svetiel VO Vám zašleme na preplatenie.” Do 3 dní nám firma GAS-MG, s.r.o. zaslala list, že svetlá verejného osvetlenia bude opravovať v čase od 28.11.2017 do 01.12.2017, s tým, že ak dáme uvedené svetlá opraviť na vlastné náklady, automaticky nám padá záruka. Chcem uviesť, že prvá reklamácia bola uvedeným firmám zaslaná 05.12.2016, takže dúfam, že skutočne dôjde k oprave nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia.

DŇA 30.11.2017 BOLA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ A VŠETKY SVETLÁ VEREJNÉHO OSVETLENIA BY MALI SVIETIŤ. AK NIEKTORÉ SVETLÁ NESVIETIA, PROSÍM OZNÁMTE TO OBECNÉMU ÚRADU. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ!

Október 2017 /

 • VEREJNÉ OSVETLENIE: Verejné osvetlenie je časovo nastavené od pondelka do nedele nasledovne:

Hlavná ulica: – Zapnutie podľa stmievacieho spínača – vypnutie 24:00 hod. Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.

Obec: – Zapnutie podľa stmievacieho spínača – vypnutie 22:00 hod. Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.

AK VEREJNÉ OSVETLENIE V UVEDENOM ČASE NEBUDE FUNGOVAŤ, RESP. MÁTE ZÁUJEM O INÉ NASTAVENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA, PROSÍM KONTAKTUJTE STAROSTU OBCE.

 • ĎALŠÍ DLH ÚVEROM ZAPLATENÝ: Dňa 31.10.2017 došlo k podpisu “Dohody o uznaní záväzku a splátkovom kalendári” medzi firmou Magellan Central Europe, s.r.o. a obcou Ladomirová. Firma Magellan Central Europe s.r.o. odkúpila pohľadávku od firmy EUROVIA SK a.s. vo výške 84 739,91,- EUR a 250 383,97,- EUR. Ďalej odkúpila pohľadávku od firmy GAS-MG, s.r.o. vo výške 4 539,83,- EUR, čiže spolu 339 663,71,- EUR. Obec Ladomirová sa podpisom uvedenej dohody zaviazala splácať uvedený dlh splátkovým kalendárom, uvedeným v dohode, pričom po dobu 3 rokov činia mesačné splátky vo výške 2 000,- EUR. Čiže od mesiaca november 2017 obec bude splácať svoje dlhy vo výške cca. 7200,- EUR / mesiac. Do konca roka 2017, by mali byť zaplatené aj ostatné dlhy vo výške cca. do 200 000,- EUR, pričom sa obci navýšia splátky dlhov cca. na 9 000,- EUR / mesiac. 
 • RUŠENIE NOČNÉHO KĽUDU: Dňa 15.10.2017 o 1:30 hod. ráno som mal telefonát, že v Požiarnej zbrojnici je hŕstka ľudí z rómskej komunity, ktorí sa hlasno bavia (kričia, spievajú a pod.), čím rušia nočný kľud. Následne som urobil obhliadku, pričom bolo zistené, že v budove Požiarnej zbrojnice sa nachádza minimálna 20 mladých rómskych občanov, a to nelegálne, bez povolenia starostu, resp. obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že išlo o nedovolené vniknutie do majetku obce, boli privolaní príslušníci Policajného zboru SR. Za ich prítomnosti bolo zistené, že skutočne išlo o nelegálne vniknutie do budovy, pričom kľúče od budovy im boli poskytnuté od futbalistov, ktorí v budove majú šatňu. Tieto im boli následne odobraté a stretnutie, ktoré tam podgurážení mladí rómski občania organizovali bolo rozpustené cca. o 03:00 hod., a to aj z vyhrážkami na moju osobu.

TÝMTO SA CHCEM POĎAKOVAŤ PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU, ŽE MI POMOHLI RIEŠIŤ TENTO PROBLÉM, pretože bez nich by určite došlo k fyzickému stretu. Chcem podotknúť, že rómski mladí ľudia boli v budove nelegálne, bez akéhokoľvek povolenia. Následne chcem požiadať občanov, ak zistia, že v obci dochádza k rušeniu nočného kľudu, resp. krádeži, ničenia obecného majetku, resp. majetku iných ľudí, nech ma kontaktujú, resp. nech ihneď volajú príslušníkov Policajného zboru SR, aby sa predišlo akýmkoľvek problémom / škodám. ĎAKUJEM!

 • Po konzultácii s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Jurajom Kurňavkom, nám bolo s konečnou platnosťou oznámené, že ŠFRB nemôže odpustiť penále vo výške 15 000,- EUR, za odstúpenie od zmluvy, z dôvodu, že predchádzajúci starosta obce neplatil mesačné splátky do Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 231,61,- EUR. Starosta obce sa s generálnym riaditeľom dohodol, že sa upraví splátkový kalendár, ktorým sa bude splácať dlh obce, a to tak, že súčasné mesačné splátky vo výške 603,18,- EUR sa znížia na 427,72,- EUR.

ZNÍŽENÍM MESAČNÝCH SPLÁTOK O 175,46,- EUR, obec bude môcť tieto finančné prostriedky použiť na splácanie zvyšných záväzkov obce, ktoré sa pohybujú v súčasnosti do výšky cca. 600 000,- EUR.

September 2017 /

 • Dňa 21.09.2017 sa konalo na Ministerstve financií SR stretnutie, na ktorom za účasti núteného správcu JUDr. Miloša Hnáta a starostu obce Ladomirová PhDr. Vladislava Cupera bola podaná informácie o finančnej situácii obce Ladomirová a návrhoch jej riešenia. Bola podaná informácia, že doposiaľ obci žiaden bankový subjekt neschválil úver. Naposledy to bola Prima banka Slovensko a.s. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2017 úver od spoločnosti Magellan Central Europe s.r.o. Pričom zástupcami ministerstva financií sme boli upozornení, že v čase nútenej správy, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19, ods. 25, môže obec prijať úver iba bankou, resp. pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov obce. Spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. nie je bankou, ani pobočkou zahraničnej banky, čiže obec si nemôže zobrať úver na vyplatenie všetkých záväzkov obce, čo je veľmi zlé. Ak sa obci do konca roka 2017 nepodarí získať úver, je pravdepodobné, že všetci veritelia, ktorých je cca. 50, budú na obec podávať exekučné príkazy, uplatňovať si penále, úroky z omeškania, ktoré budú navýšené o poplatky advokátov, exekútorov a pod. Týmto by sa dlh obce navýšil minimálne cca. o 50 %, čo by pre obec znamenalo, že nútená správa by neskončila skôr ako o 20 rokov.
 • Dňa 21.09.2017 sa uskutočnilo stretnutie núteného správcu JUDr. Miloša Hnáta a starostu obce PhDr. Vladislava Cupera v Slovenskej agentúre životného prostredia, a to k projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová”. Kontrolou uvedenej agentúry bolo zistené, že v rámci projektu nebolo vysadených cca. 870 stromčekov-kríkov, ale tieto boli v rámci projektu uvedenou agentúrou vyplatené. V skutočnosti malo byť vysadených 1500 stromčekov-kríkov,  a to v hodnote cca. 55 000,- EUR. Hodnota nevysadených stromčekov-kríkov je cca
 • <

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 1. poslanca,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.

(4) Starosta

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu